เขาพนมรุ้ง พนมรุ้งมรดกโลก Phnomrung World Heritage, Phanomrung Ruin Buriram

เขาพนมรุ้ง พนมรุ้งมรดกโลก Phnomrung World Heritage, Phanomrung Ruin Buriram

ตำแหน่งใกล้เคียง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว

พนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ Phanomrung Historical Park Buriram
พนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ Phanomrung Historical Park Buriram
ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110, Amphoe Prakhon Chai
เทศกาลขึ้นเขาพนมรุ้งและงานแสดงแสงสีเสียง Phanomrung Festival Buriram.
เทศกาลขึ้นเขาพนมรุ้งและงานแสดงแสงสีเสียง Phanomrung Festival Buriram.
ต.ตาเป็ก, Amphoe Prakhon Chai
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง (ร้านคุณพุฑฒิ ), Buriram
ปราสาทเขาพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ Prasat Kao Phanomrung
ปราสาทเขาพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ Prasat Kao Phanomrung
ตำบลตาเป๊ก ยายแย้มพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110, Nang Rong
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง เที่ยวบุรีรัมย์ Ruins Phanomrung Ruin
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง เที่ยวบุรีรัมย์ Ruins Phanomrung Ruin
ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 Thailand, Muang Buriram
เขาพนมรุ้ง Phanomrung Phnomrung Panomrung ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
เขาพนมรุ้ง Phanomrung Phnomrung Panomrung ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, Nang Rong
World Heritage Phnomrung  ปราสาทพนมรุ้ง มรดกโลกในจังหวัดบุรีรัมย์
World Heritage Phnomrung ปราสาทพนมรุ้ง มรดกโลกในจังหวัดบุรีรัมย์
ตำบลตาเป๊ก อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ, Nang Rong
World Heritage Panomrung Historical park ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินมรดกโลก
World Heritage Panomrung Historical park ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินมรดกโลก
ตำบล ตาเป๊ก อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ, Muang Buriram
ปราสาท เมืองต่ำ Mueangtam Ruin Buriram
ปราสาท เมืองต่ำ Mueangtam Ruin Buriram
ประโคนชัย
ปราสาทเมืองต่ำ
ปราสาทเมืองต่ำ
อ.ประโคนชัย, Amphoe Prakhon Chai
ปราสาทหินเมืองต่ำ
ปราสาทหินเมืองต่ำ
ทางหลวง ชนบท บร. 3054, Amphoe Prakhon Chai
บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย
Prasat Muang Tam
Prasat Muang Tam
อ.ประโคนชัย, Amphoe Prakhon Chai
Prasat Muangtam ปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
Prasat Muangtam ปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น

ไปทำอะไรกัน

เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้งมรดกโลก Travel Buriram Phnomrung World Heritage, Phanomrung Ruin Buriram Thailand

ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้งมรดกโลก Travel Buriram at Phnomrung World Heritage, Phanomrung Ruin Buriram Thailand ปราสาทหินพนมรุ้งเมืองมรดกโลกในจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณ ที่มีความงดงามมากที่สุดแห่ง หนึ่ง ความงดงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ในรูปของงานสถาปัตยกรรม การจำหลักลวดลายการเลือกทำเลที่ตั้งบนยอดเขามีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ เรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง คือ ปราสาทประธาน จากงานก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้ ชวนให้เกิดความสงสัยและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งว่าคนในสมัยโบราณสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นมา @ ปราสาทพนมรุ้ง เป็นที่รู้จักของชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดี ดังได้มีนิทานพี้นบ้านเรื่อง "อินทรปรัสถา" กล่าวถึงคู่พระคู่นางซัดเซพเนจรไปจนพบที่พักพิงซึ่งเป็นปราสาทหินอันงดงามรกร้างอยู่ท่ามกลางป่าเขา แต่สำหรับบุคคลภายนอกต่างบ้านต่างเมืองนั้น ปราสาทแห่งนี้รู้จักกันครั้งแรกตามที่มีเอกสารที่มีการกล่าวถึงปราสาทพนมรุ้งเป็นครั้งแรกคือ บันทึก ของนายเอเตียน เอมอนิเยร์ (Etienne Aymonier) ชาวฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2428 ตีพิมพ์เป็นบทความใน พ.ศ. 2445 ปี พ.ศ. 2449 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จมาที่ปราสาทพนมรุ้ง คราวเสด็จมณฑลอีสาทและเสด็จอีกครั้งในปี พ.ศ. 2472 กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานของชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และปี พ.ศ. 2503-2504 ได้ดำเนินการสำราจปราสาทพนมรุ้งอีกครั้ง ต่อมาใน พ.ศ. 2514 ได้เริ่มดำเนินการบูรณะปราสาทพนมรุ้งด้วยวิธีอนัสติโลซิส (Anastylosis คือ การนำชิ้นส่วนของปราสาทกลับเข้าสู่ตำแหน่างเดิม) เปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ปราสาทพนมรุ้ง คงมีความสำคัญสืบต่อมาจนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1511-1544) พระองค์นับถือศาสนาฮินดูไศวนิกาย เช่นเดียวกับพระราชบิดา (พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ) นอกจากจะมีพระราชโองการให้สร้างจารึกเพื่อสรรเสริญเกียรติคุณของพระราชบิดาแล้วยังทรงถวายที่ดินให้กับเทวสถานใน สมัยนี้เอง เทวสถานบนเขาพนมรุ้ง เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริง ข้อความในจารึกพนมรุ้ง บางหลักแม้จะมีเนื้อความขาดหายแต่ก็ให้ภาพ รวมได้ว่าเทวสถานบนเขาพนมรุ้ง เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ คือ ศิวลึงค์ มีอาณาเขตกว้าวขวางมีที่ดิน ซึ่งพระเจ้าแผ่นดิน (พระเจ้าวรมันที่ 5 ) และข้าราชการระดับต่าง ๆ ถวายหรือซื้อถวายให้กับเทวสถานพร้อมกับมีพระราชโองการ ให้ปักหลักเขตที่ดินขึ้นกับเทวสถานพนมรุ้งพร้องกับการสร้างเมือง สร้างอาศรมให้กับโยคี และนักพรตด้วย @ โรงแรมนางรอง Nangrong Hotel “Special rate Buriram hotels” ตั้งอยู่ที่ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel : 044-631014 ; Mobile : 081-9553477 ; Fax : 044-631465 Website : http://www.nangronghotel.com/ Facebook : http://www.facebook.com/Buriram.Resorts/

หน้าที่: ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ณ เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้งมรดกโลก Travel Buriram at Phnomrung World Heritage, Phanomrung Ruin Buriram Thailand ปราสาทหินพนมรุ้งเมืองมรดกโลกในจังหวัดบุรีรัมย์

ขบวนแห่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2562

ขบวนแห่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2562 ขบวนแห่เทพพาหนะ การแสดง แสง สี เสียง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ Phanomrung Temple Buriram

[06/17/19]   การแสดง แสง สี เสียง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ Phanomrung Temple Buriram Thailand

ขบวนแห่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2562

ขบวนแห่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2562 ขบวนแห่เทพพาหนะ การแสดง แสง สี เสียง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ Phanomrung Temple Buriram

ขอแนะนำโรงแรมราคาประหยัด ใจกลางเมืองนางรอง ใกล้ตลาดไนท์และ 7-11 @

โรงแรมนางรอง (Nangrong Hotel) The original Nangrong. มาสัมผัสวิถีความเป็นนางรอง @ โรงแรมนางรอง ตั้งอยู่ใกล้,ถนนคนเดินของนางรอง “ถนนถมหมืดถมมอ” เปิดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ , 7-ELEVEN , ตลาดไนท์. ตลาดเช้า ของกินอร่อยๆเพียบ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆในบุรีรัมย์ , สนามแข่งรถอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต , สนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ,ปราสาทเมืองต่ำ , ปราสาทเขาพนมรุ้ง ,
ที่อยู่ : 243 ถ.ประดิษฐ์ปานะ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel: 044-631014 Mobile: 061-9171417 ; Fax: 044-631465
Website: https://www.nangronghotel.com

#HotelsinBuriram
#โรงแรมบุรีรัมย์
#Phanomrunghotels
#ที่เที่ยวในบุรีรัมย์
#Bureerum

พระอาทิตย์ส่องผ่าน 15 ช่องประตู @ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก Duean Chayanit

#ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
#ปราสาทเขาพนมรุ้ง
#เขาพนมรุ้ง
#phanomrung
#buriram

พระอาทิตย์ส่องผ่าน 15 ช่องประตู @ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก Duean Chayanit

#ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
#ปราสาทเขาพนมรุ้ง
#เขาพนมรุ้ง
#phanomrung
#buriram

store.line.me

Miss Nangrong Buriram – สติกเกอร์ LINE | LINE STORE

Sticker Line อัปสราปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะ

https://store.line.me/stickershop/product/3788205/th

#HotelsatNangrong
#บ้านพักในบุรีรัมย์
#Phanomrunghotels
#ที่เที่ยวบุรีรัมย์
#burirum

store.line.me Miss Nangrong. Welcome to Nangrong Buriram. Mascot of Nangrong Town in Buriram Province thailand

#เขาพนมรุ้ง (ซ้อนฟ้าครับ)

ขอบคุณ CR เจ้าของภาพ PS Potographer

#พนมรุ้ง #ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง #ปราสาทหินพนมรุ้ง #phanomrung

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงาน
เทศกาลวันเด็กในทุ่งกว้าง#3
เติมเต็มจินตนาการผ่านการแบ่งปัน

วันเสาร์ที่ 26มกราคม 2562
ณ.โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ม.๑ ต.ถาวร
อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์ 31170

มิตรภาพอันอบอุ่นจะอบอวนทั่วท้องทุ่งอันกว้างใหญ่อีกครั้ง เชิญชวนเด็กๆทุกคนมาเติมเต็มจินตนาการผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย ซับดนตรีและวิถีธรรมทุ่งกว้างอันเรียบง่ายเพื่อสุมทรียะอันเบิกบาน

เราเชื่อว่า มิตรภาพและการเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจให้กันและกันจะยังความงดงามและน่าอยู่ให้เกิดขึ้นกับสังคมได้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าท่านใดอยากร่วมแบ่งปันปัจจัยเพื่อเด็กๆก็สาธุครับ

เตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมเต้นท์ของท่านให้พร้อมเพื่อซึมซับความสุขเล็กๆสู่จินตนาการที่ยิ่งใหญ่

เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเตนท์ของท่านให้พร้อม เพื่อรอรับรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ วันแห่งการแบ่งปันน้ำใจเพื่อหัวใจอันเบิกบาน

07.00 น. - ถวายภัตตาหารเช้า แด่ พระภิกษุสงฆ์
08.00 น. – สู่เข่า เล่าขวัญ ผูกข้อ ต่อแขน เอาพี่เอาน้อง
09.00 น. – กิจกรรมแล่นเป็นเด็กในทุ่งกว้าง
17.00 น- .ชมการแสดงดนตรี สุนทรียในทุ่งกว้าง
- โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง
- กู่แคน
- อ.อ้นแคนเขียว
- ถาวรออนซอนศิลป์ (ความงดงามแห่งยุกสมัย)
- Suvichanon Non
- อ.ท้อป ผ้าขาวม้า
- วงด่านช้าง.
กติกา
1. การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว(ปักหมุด โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง) รถโดยสารประจำทาง มาลงที่ อ.นางรอง แล้วติดต่อ ปู- 082 1508232
2. มีจุดกางเต้นท์ สำหรับท่านที่อยากสัมผัสไออุ่นให้เต็มอ่ม โปรดนำเตนท์ เครื่องนอน เครื่องกันหนาว อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของท่านมาด้วยครับ
3. อาหารการกิน สามารถเตรียมข้าวสาร อาหารการกินมาปรุง มาแบ่งปัน มาทานร่วมกัน และเตรียมอาหารทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้าได้ด้วยนะครับ (เตรียมแก๊สปิคนิคมาได้ครับ แต่ไม่อนุญาตให้ก่อไฟในทุ่งนาซึ่งเต็มไปด้วยฟาง)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพื่อเด็กๆนะครับ

หมายเหตุ....ฝากถึง นักกิจกรรม และ ศิลปินนักร้องนักดนตรี โรงทาน ท่านใดอยากร่วมแบ่งปันเพื่อเด็กๆ จะขอบพระคุณมากๆครับ
ติดต่อสอบถาม ปู- 082 1508232 / 083 0892980

**** กลับมาส่งต่อความสดใส ในการท่องเที่ยวกันอีกครั้ง ด้วยบัตรห้องพัก โรงแรมพนมรุ้งปุรี แจกอีกแล้ว เพจ "กินเที่ยวเลี้ยวมา" และ เพจชื่อยาว "JANG GEUN SUK จางกึนซอก SWEETMAN THAILAND FANS PAGE" ชวนไปเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ ถิ่นปราสาทหิน ของกินหลากหลาย กับโรงแรมพนมรุ้งปุรี มอบบัตรห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 คน 1 คืน 2 รางวัล (ใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2561) กติกา ดังนี้

1. กด Like เพจ "กินเที่ยว เลี้ยวมา"
2. กด Like / กด Share โพสต์นี้ และตั้งค่าเป็นสาธารณะ
3. Tag เพื่อนของท่าน 2 คน ที่อยากพาไปกินด้วยกัน พร้อมทั้ง ใส่ #tag ที่ โพสต์ของท่าน ตามนี้

#บุรีรัมย์รีสอร์ท #รีสอร์ทในบุรีรัมย์ #BuriramResort #โรงแรมพนมรุ้งปุรี #นางรอง #phanomrungpuri #กินเที่ยวเลี้ยวมา

4. กด Like เพจ บุรีรัมย์รีสอร์ท รีสอร์ทในบุรีรัมย์ Buriram Resort โรงแรมพนมรุ้งปุรี นางรอง (https://www.facebook.com/buriramresort/) และแคปหน้าจอมาใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นี้
5. ร่วมสนุกได้ถึงวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.
6. ประกาศชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และรบกวนยืนยันสิทธิ์ (สำหรับผู้ได้รับรางวัล) ภายใน 20.00 น.
7. การตัดสินของแอดมิน ถือเป็นสิ้นสุด ถ้าได้รับการตอบรับดี จะหาของมาแจกเรื่อย ๆ รักนะจ๊ะ จุ๊บุ จุ๊บุ

ตาม link นี้เลย
https://www.facebook.com/423706767796103/photos/a.424070944426352/1145630285603744/?type=3&theater;

**** กลับมาส่งต่อความสดใส ในการท่องเที่ยวกันอีกครั้ง ด้วยบัตรห้องพัก โรงแรมพนมรุ้งปุรี แจกอีกแล้ว เพจ "กินเที่ยวเลี้ยวมา" และ เพจชื่อยาว "JANG GEUN SUK จางกึนซอก SWEETMAN THAILAND FANS PAGE" ชวนไปเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ ถิ่นปราสาทหิน ของกินหลากหลาย กับโรงแรมพนมรุ้งปุรี มอบบัตรห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 คน 1 คืน 2 รางวัล (ใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2561) กติกา ดังนี้

1. กด Like เพจ "กินเที่ยว เลี้ยวมา"
2. กด Like / กด Share โพสต์นี้ และตั้งค่าเป็นสาธารณะ
3. Tag เพื่อนของท่าน 2 คน ที่อยากพาไปกินด้วยกัน พร้อมทั้ง ใส่ #tag ที่ โพสต์ของท่าน ตามนี้

#บุรีรัมย์รีสอร์ท #รีสอร์ทในบุรีรัมย์ #BuriramResort #โรงแรมพนมรุ้งปุรี #นางรอง #phanomrungpuri #กินเที่ยวเลี้ยวมา

4. กด Like เพจ บุรีรัมย์รีสอร์ท รีสอร์ทในบุรีรัมย์ Buriram Resort โรงแรมพนมรุ้งปุรี นางรอง (https://www.facebook.com/buriramresort/) และแคปหน้าจอมาใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นี้
5. ร่วมสนุกได้ถึงวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.
6. ประกาศชื่อผู้โชคดี ในวันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และรบกวนยืนยันสิทธิ์ (สำหรับผู้ได้รับรางวัล) ภายใน 20.00 น.
7. การตัดสินของแอดมิน ถือเป็นสิ้นสุด ถ้าได้รับการตอบรับดี จะหาของมาแจกเรื่อย ๆ รักนะจ๊ะ จุ๊บุ จุ๊บุ

ปอ ลอ ของรางวัลแจกรวมกันทั้ง 2 เพจนะคะ *****

🏁ตารางแข่งขันโมโตจีพี2019🏁
สมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ หรือเอฟไอเอ็ม (FIM) เผยตารางการแข่งขันศึก "โมโต จีพี" ฤดูกาล 2019 ออกมาอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฎว่าไม่มีสนามใหม่ในการแข่งขัน คงเดิมที่ 19 สนามเช่นเดิม

จากตารางดังกล่าวไฮไลท์ที่คนไทยให้ความสนใจหนีไม่พ้นการแข่งขันที่ 🇹🇭️ "ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต" รายการ "พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2019" 🇹🇭️ จะลงประชันความเร็วกันในสนามที่ 15 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาคล้ายเดิมจากในปี 2018 ส่วน "กาตาร์ กรังด์ปรีซ์" ยังคงเป็นสังเวียนแรกของฤดูกาลเหมือนเดิม เช่นเดียวกับ "บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์"

#MotoGP2019 #ตารางแข่งขันโมโตจีพี2019 #โมโตจีพี2019

ช้างป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
Cr.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

#ป่าดงใหญ่

store.line.me

Miss Nangrong Buriram – สติกเกอร์ LINE | LINE STORE

Sticker Line อัปสราปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะ

https://store.line.me/stickershop/product/3788205/th

#phanomrung
#ปราสาทหินพนมรุ้ง
#บุรีรัมย์
#buriram
#จังหวัดบุรีรัมย์

store.line.me Miss Nangrong. Welcome to Nangrong Buriram. Mascot of Nangrong Town in Buriram Province thailand

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Prakhon Chai?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ขบวนแห่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2562
ขบวนแห่ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2562
ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นปราสาทหินทรายสีชมพูบนยอดเขา
Phanomrung World Heritage Ruin ปราสาทหินพนมรุ้ง
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ Phnomrung World Heritage Parade Festival โรงแรมนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
แสง สี เสียง ปราสาทหินพนมรุ้ง จ บุรีรัมย์

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
Prakhon Chai
31110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 18:00
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว อื่นๆใน Prakhon Chai (แสดงผลทั้งหมด)
Muangtam Historical Park ปราสาทหินเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ Muangtam Historical Park ปราสาทหินเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
Prakhon Chai, 31140

Muangtam Historical park, Buriram ปราสาทหินเมืองต่ำเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ศิลปะขอมโบราณ

พนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ Phanomrung Historical Park Buriram พนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ Phanomrung Historical Park Buriram
ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Prakhon Chai, 31110

พนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ Phanomrung Historical Park Buriram เทศกาลขึ้นเขาพนมรุ้ง