نوی الجهان موتر فروشی کندهار

کندهار افغانستان

كندهار لويه وله

عکس سرچپه واړوي. اصلیت به یی درمعلوم سی

فیلدر جرمني روغ نو وارده بی ټکر
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 4150 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل .2004
رنګ . نقره يي
سلنــډر: 4 سلنډره ډیزل
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

فیلدر جرمني روغ نو وارده بی ټکر
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 4450 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل .2004
رنګ . ابی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

فیلدر جرمني روغ نو وارده بی ټکر
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 4950 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل .2002
رنګ . جګری
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

ويټس جاپانی روغ 4 سلندره
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت 2050 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2007
رنګ . پیازی
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

ویټس افغانستان لاس روغ نو وارده بی ټکر
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 3850 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2011
رنګ . نقره يي
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول 1300.سی سی
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

لوکسل جاپانی روغ
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت 2050 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2001
رنګ . نقره يي
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

ماريكس 2500 پول افشن
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 2150 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2006
رنګ . نقره يي
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 6 سلنډره پطرول
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

لوکسل جاپانی روغ
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت 3150 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2005
رنګ . طلايي
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

لوکسل جاپانی روغ
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت 3700 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2005
رنګ . سپین پل وایټ
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

کی سوزکي روغ نو وارده فول افشن
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت 1250 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2001
رنګ . سپین
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 3 سلنډره پطرول 4 ویل
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

Photos from ‎نوی الجهان موتر فروشی کندهار‎'s post

کرولا ایکس نووارد جاپانی
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 3750 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2006
رنګ .سپین
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 پطرول کوچنی ماشین
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

په فروش ورسیدی
رینجروور نووارد کومکدار بی ټکر
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت 5450 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2005
رنګ . تور
سلنــډر: 8 سلنډره پطرول کومک دار اوتومات
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

جیپ امریکايی نووارد کومکدار بی ټکر
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت 3950 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2005
رنګ . ماشي
سلنــډر: 6 سلنډره پطرول کومک دار اوتومات
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

نیسان جاپاني روغ نووارد کومک دار 4 سلند
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 2150 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2003
رنګ . تور سیا
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول کومک دار
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

پورډ جرمني نووارد کومکدار بی ټکر
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت 3950 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2005
رنګ . تور سیا
سلنــډر: 6 سلنډره پطرول کومک دار اوتومات
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

کرولا کانادایی روغ نو وارده بی ټکر 100% موتر
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 4550 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2004
رنګ . سرمه يی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

لکسیز روغ نو وارد بی تکر افغانستان لاس سنروپدار
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 6950 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2008
رنګ . اسماني
سلنــډر:6 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

فورډ جرمنی روغ نو وارد بی تکر افغانستان لاس
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 7150 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2014
رنګ . نقره يي
سلنــډر:4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

سویفټ ایس ایکس پور نووارد روغ
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 2420 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2009
رنګ .جګری
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 پترول
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

تیوتا یاریس روغ نو وارد افغانستان لاس
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 3450 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2006
رنګ . سور
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول 1300 سی سی
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

هونډا سویک روغ نو وارد بی تکر افغانستان لاس
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 3750 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2008
رنګ . طلايي
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

هونډا سوزكي جاپانی شاپران نو وارده
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047 واټس اپ نمبر 0700353356
قیمت: 470 او 570 $ دالره جور امد نلري
مادل.
رنګ . سپین شین او نور
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر:
یوه کیلی بی اسناده
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Kandahar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


گمرک ته مخامخ کندهار
Kandahar
0093
Other Tour Agencies in Kandahar (show all)
Agha jan Travel & shipping company Agha jan Travel & shipping company
Mirwise Market First Floor Office #50 Sardar Madad Khan Square
Kandahar, 0093

Travel to the world , connecting you to the world

Pak Qasami Construction Company Pak Qasami Construction Company
Kandahar, Afghanistan
Kandahar, 0093700674541

Pak Qasami Construction Company Email address: [email protected] Telephone: 0093799189694

Haqmal Nawabi Tourist And Travel Agency Haqmal Nawabi Tourist And Travel Agency
Aino Mena Kandahar
Kandahar, 0093

We are booking online tickets for you around the world!

MECO, Afghan Meco Logistic Service MECO, Afghan Meco Logistic Service
Ano-Mina
Kandahar, 25000

Providing Transportation & Logistic Service in Afghanistan

Muzammil Mohammadi Travel & Tours Muzammil Mohammadi Travel & Tours
Mirwais Market Chawk Madad
Kandahar, 3801

Muzammil Mohammadi Travel & Tours focuses on your requirements of travels to provide you total satisfaction. Viber /Whatsapp* 0797799000.

Farhad Azimi Travel & Tours Farhad Azimi Travel & Tours
Madad,Chawk Mirwais Market Office #111
Kandahar, 0093

farhad azimi travel and tours

Sky Ariana Travel Tourism & Cargo Ltd Sky Ariana Travel Tourism & Cargo Ltd
Office No. 202(6-28) Mirwais Market, Sardar Madad Khan Square,
Kandahar

Sky Ariana Travel Tourism & Cargo Ltd established and started operations on 2009 and provides Travel and Tour Services to people in Afghanistan. Sky Ariana

New Fazli Travel & Tour Agency New Fazli Travel & Tour Agency
Madad Chowk Ahmad Shahi Market Under AWCC Office Shop # 12
Kandahar

providing visa and Ticket services.

Salehi Travel Agency Salehi Travel Agency
Merwais Markit Kandahar, Afghanistan
Kandahar, +93

لودین توریستی او سیاحتی شرکت Lodin Travel And Tourism لودین توریستی او سیاحتی شرکت Lodin Travel And Tourism
Chowk E Madad Mirwais Market Inside Office No . 53
Kandahar, 0093

World Discovery Tourist & Travel Agency World Discovery Tourist & Travel Agency
Aino Mena Kandahar Plaza Block No.2
Kandahar, 00024

Worldwide Tickets Visa Services Hajj and Ummrah Hotel Booking Tour Packages Scholarships 24/7 in your services

Ishaqzabitours and Travels Ishaqzabitours and Travels
Shaheedaan Square Near Nor Jahaan Hotel Kdr Afg
Kandahar, 3801