نوی الجهان موتر فروشی کندهار

کندهار افغانستان

کرولا کانادايی نو وارده بی ټکر 100 %موتر
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 3750 $ دالره جور امد نلري
مادل. 1995
رنګ . سپین
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول 4A
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

کرولا کانادایی روغ پلیټ قطعی اسناد پاک هرات
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت.4050 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 1994
رنګ . طلایی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
پلیټ قطعی هرات اسنادونه پاک روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

پاسو افغانستان لاس ویش کاټ نووارده بی ټکر
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 1900 $ دالره اخیر قیمت هيڅ جورامد نلری
مادل. 2006
رنګ . طلایی
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول اوتومات
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده موټر ویش کات
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

فیلدر روغ جاپانی
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 2750 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2005
رنګ . اسماني
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 غټ ماشین
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

کرولا کانادایی روغ نو وارد کم تکر افغانستان لاس
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت.4350 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2003
رنګ . سپین
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

فیلدر خلیجی روغ نو وارده افغانستان لاس بی ټكر
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 3750 $ دالره اخیر قیمت هیڅ جور امد نلری
مادل. 2002
رنګ . سپین
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول کوچنی ماشین ګیر
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

په فروش ورسیدی
انفینټی روغ نو وارد بی تکر افغانستان لاس سنروپدار
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 6750 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2011
رنګ . سپین
سلنــډر:6 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

کرولا کانادایی روغ نو وارد
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت.2750 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 1997
رنګ . زرغون
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول 7 A
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

افغانستان لاس پاسو نو وارده بی ټکر 100 %موتر 4 سلندر
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 2850 $ دالره جور امد نلري قیمت اخیر
مادل. 2007
رنګ . نقره يي
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

لکسیز روغ نو وارد بی تکر افغانستان لاس سنروپدار
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 6750 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2008
رنګ . اسماني
سلنــډر:6 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

جاګوهر لندني افغانستان لاس نووارده بی ټکر
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
قیمت: 3050 $ دالره جورامد نلری اخیر قیمت
مادل. 2006
رنګ جګری
بی اسناد یوه کیلی نو وارده
سلنــډر 6 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

ماريكس روغ جاپانی
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 4550 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2011
رنګ . فولادی
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 6 2500
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

افغانستان لاس پاسو نو وارده بی ټکر 100 %موتر 4 سلندر
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 2950 $ دالره
مادل. 2006
رنګ . سور
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

په فروش ورسیدي
ویټس افغانستان لاس روغ نو وارده بی ټکر 100%
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 3850 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2007
رنګ . سپین
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول 1300.سی سی
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

کرولا خلیجی نو وارده بی ټکر
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 3950 $ دالره
مادل. 2000
رنګ . سپین
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

فیلدر روغ جاپانی
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 2700 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2005
رنګ . نقره يي
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 غټ ماشین
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

فیلدر جرمني روغ نو وارده بی ټکر 8 ايربيك
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 4750 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل .2002
رنګ . جګری
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول ګیر
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

په فروش ورسیدی
سویفت ایس ایکس پور روغ نووارد 100% موتر
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 2050 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2008
رنګ . نقره يي
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

پاسو ویش کاټ
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 1280 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2006
رنګ . سپین
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 3 سی سی 1000
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

کرولا کانادایی روغ نو وارد کم تکر افغانستان لاس
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت.7450 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2016
رنګ . سپین
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

لوکسل روغ فول افشن
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 3450 $ دالره جور امد نلری
مادل. 2005
رنګ . سپین
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4
اشترینګ. راسته
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

هونډا سویک افغانستان لاس روغ نووارده بی ټکر
د سهار 9:00بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی
شماره تماس و واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس. 0700353356
قیمت: 4000 $ دالره اخیر قیمت هيڅ جورامد نلری
مادل. 2008
رنګ . طلایی
بی اسناد یوه کیلی
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول اوتومات
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان
د سهار :9:00 بجو څخه ترماښام 6:00 پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی شماره تماس او واټس اپ نمبر 0711301047
شماره تماس 0700353356
قیمت. 4750 $ دالره اخیر قیمت جور امد نلری
مادل. 2010
رنګ . نقره يي
سلنــډر: 4 سلنډره پطرول
اشترینګ. افغانستان لاس
یوه کیلی بی اسناده روغ موټر
ګرځنده موبایل نمبر 0794301047
ادرس: نوی الجهان موټر فروشي کندهار ګمرک ته مخامخ.
کندهار افغانستان

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Kandahar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


گمرک ته مخامخ کندهار
Kandahar
0093
Other Kandahar travel agencies (show all)
Agha jan Travel & shipping company Agha jan Travel & shipping company
Mirwise Market First Floor Office #50 Sardar Madad Khan Square
Kandahar, 0093

Travel to the world , connecting you to the world

Muzammil Mohammadi Travel & Tours Muzammil Mohammadi Travel & Tours
Mirwais Market Chawk Madad
Kandahar, 3801

Muzammil Mohammadi Travel & Tours focuses on your requirements of travels to provide you total satisfaction. Viber /Whatsapp* 0797799000.

New Fazli Travel & Tour Agency New Fazli Travel & Tour Agency
Madad Chowk Ahmad Shahi Market Under AWCC Office Shop # 12
Kandahar

providing visa and Ticket services.

Sky Ariana Travel Tourism & Cargo Ltd Sky Ariana Travel Tourism & Cargo Ltd
Office No. 202(6-28) Mirwais Market, Sardar Madad Khan Square,
Kandahar

Sky Ariana Travel Tourism & Cargo Ltd established and started operations on 2009 and provides Travel and Tour Services to people in Afghanistan. Sky Ariana

MECO, Afghan Meco Logistic Service MECO, Afghan Meco Logistic Service
Ano-Mina
Kandahar, 25000

Providing Transportation & Logistic Service in Afghanistan

World Discovery Tourist & Travel Agency World Discovery Tourist & Travel Agency
Aino Mena Kandahar Plaza Block No.2
Kandahar, 00024

Worldwide Tickets Visa Services Hajj and Ummrah Hotel Booking Tour Packages Scholarships 24/7 in your services

Mirwais Maiwand Travel Tourism And Cargo Mirwais Maiwand Travel Tourism And Cargo
Chowk Madad, Ahmad Shahi Market, Shop No 2
Kandahar

تاسو کولاي شي چي هرډول ویزي او هر ډول داخلي او خارجي ټکیټان تر لاسه کړي او همدارنګه دعمرې خدمات هم پیل شوی دي.

Pak Qasami Construction Company Pak Qasami Construction Company
Kandahar, Afghanistan
Kandahar, 0093700674541

Pak Qasami Construction Company Email address: [email protected] Telephone: 0093799189694

Salehi Travel Agency Salehi Travel Agency
Merwais Markit Kandahar, Afghanistan
Kandahar, +93

Farhad Azimi Travels Farhad Azimi Travels
Madad Chawk , Mirwais Market, Office No 4
Kandahar, 0093

Farhad Azimi Travels

Ishaqzabitours and Travels Ishaqzabitours and Travels
Shaheedaan Square Near Nor Jahaan Hotel Kdr Afg
Kandahar, 3801

Farhad Azimi Travel & Tours Farhad Azimi Travel & Tours
Madad,Chawk Mirwais Market Office #111
Kandahar, 0093

farhad azimi travel and tours