شرکت سیاحتی و توریستی فصل هاSeasons Travel & Tours, Kabul Video March 6, 2017, 7:32am

Videos by شرکت سیاحتی و توریستی فصل هاSeasons Travel & Tours in Kabul.

Shortest runway in the world

Other شرکت سیاحتی و توریستی فصل هاSeasons Travel & Tours videos

خبر خوش !بزرگترین هواپیمای مسافربری افغانستان از سوی شرکت کام ایر خریداری شد .این هواپیما توان انتقال 327 مسافر را دارد،...

جذاب ترین میدان هوائی در جهان (Princess Juliana International Airport/ Saint Maarten International Airport)KLM Boeing 74...

Logo Animation

TOP 5 MOST LARGEST AIRPORT IN THE WORLD - 2017

پرواز های شرکت هوائی کام ایرمشتریان محترم میتوانند تکت های شرکت کام ایر را همه روزه از شرکت سیاحتی فصل ها بدست بیاورند.ش...

مشتریان محترم میتوانند تکت های شرکت هوائی صافی را همه روزه از شرکت سیاحتی فصل ها با نازلترین قیمت بدست بیاورند.

Shortest runway in the world

Model Airport
Model Airport

C