Afghanistan Aziz افغانستان عزیز

Afghanistan Aziz   افغانستان عزیز

Comments

🌷🌷🌷🌷❤❤❤❤❤💚💚💚💚💞💞💞💲💲
سلام دوستانو چاته دا پیریانو یانی جن لری کولو ملا نده معالوم
۵۰۰ لغات کاربردی و مهم انگلیسی با ترجمه فارسی؛
به‌عاشقان علم و دانش و تشنگان آگاهی تقدیم است.

1 Advertise اعلان کردن
2 Abdicate استعفا دادن
3 Abandon ترک کردن
4 Abuse سوءاستفاده
5 Abet درجرم شرکت کردن
6 Abettor شریک جرم
7 Abstinent باتقوا،پرهیزگار
8 Abolish منسوخ شدن
9 Abnormal غیرعادی
10 Accommodate تطبیق کردن
11 Access دسترسی
12 Accomplish ایفاکردن،انجام دادن
13 Accomplishment فضیلت،ایفا،انجام
14 Achieve نایل آمدن
15 Achievement دستآورد
16 Accelerate تسریع بخشیدن
17 Academic علمی،ادبی،تعلیمی
18 Accompany همراهی
19 Acknowledge اعتراف نمودن
20 Accountable حسابده
21 Administrate اداره کردن
22 Administration اداره،تنظیم
23 Administrative اداری،مربوط به اداره
24 Adversity مصیبت،بدبختی
25 Adjudicate فتوادادن
26 Admissible جایز،روا
27 Adolescence جوانی،بلوغت
28 Advantage فایده
29 Advantageous فایده مند
30 Adventure جسارت
31 Advisor مشاور
32 Affidavit اقرارنامه
33 Afford کوشش کردن
34 Agenda پروگرام
35 Aggravate شدید ساختن
36 Aggress تجاوز کردن
37 Aggression تجاوز
38 Agreement توافق نامه
39 Alarm زنگ،زنگ خطر
40 Alien بیگانه
41 Alliance اتحاد،پیمان
42 Allegiance بیعت،وفاداری
43 Allure تطمع
44 Ally متحدساختن
45 Alms house دارالمساکین
46 Altercate مناقشه کردن
47 Amazing حیرت انگیز
48 Ambition آرزو
49 Ambush کمین گرفتن
50 Ammunition وسایل جنگی
51 Amnesty عفوعمومی
52 Amuse سرگرم کردن
53 Amusement سرگرمی
54 Anarchy هرج و مرج
55 Annex ضمیمه ساختن
56 Annihilate محونمودن،ازبین بردن
57 Anniversary سالگرد
58 Announcement اعلان
59 Annoy آزرده ساختن
60 Anthem سرودملی
61 Anticipate توقع داشتن
62 Anxious پریشان
63 Antique کهنه
64 Apologize معذرت خواستن
65 Appear ظاهرشدن
66 Appeal ایستیناف،پناهنده شدن
67 Application درخواست
68 Applicant درخواست کننده
69 Apply درخواست کردن
70 Appoint تعیین نمودن
71 Appointment وقت ملاقات
72 Appreciate قدردانی کردن
73 arbiter داور
74 Archives آرشیف کردن
75 Area منطقه
76 Arrest دستگیرکردن
77 Arrogance کبر ، غرور
78 Artillery توپچی
79 Asphalt قیر،قیرریزی کردن
80 Assailant حمله کننده
81 Assault حمله کردن
82 Assembly انجمن
83 Assess بررسی کردن
84 Assets دارایی
85 Assistant معاون
86 Asylum دارالمساکین
87 Atmosphere فضا
88 Attack حمله
89 Attempt کوشش کردن
90 Attend شرکت کردن
91 Back حمایت ،پشتیبانی
92 Back bide غیبت
93 Back pay پول پرداخت ناشده
94 Back warded عقب مانده
95 Balance ترازو
96 Ballot ورقه رای
97 Ballot box صندوق رای
98 Banner بیرق
99 Bankrupt ورشکست خوردن
100 Bankruptcy ورشکستی
101 Banquets مهمانی
102 Bargain چنه زدن
103 Base اساس
104 Basic اساسی
105 Baseless بی بنیاد
106 Battle field میدان جنگ
107 Beat شکست خوردن
108 Beg گدایی کردن
109 Beloved دوست داشتنی
110 Beneficial موثر
111 Bequeath به میراث گذاشتن
112 Bequest میراث
113 Besiege محاصره کردن
114 Besiegement محاصره
115 Bier تابوت
116 Bilateral دوجانبه
117 Binding اجباری
118 Blame ملامت کردن
119 Blaspheme کفر
120 Blasphemy کفر گفتن
121 Bloody خونین
122 Blood money خونبها
123 Bloody full احمق
124 Bother درد
125 Bothersome دردسر
126 Brave شجاع
127 Bravery شجاعت
128 Breadwinner نان آور
129 Brief مختصر
130 Broadcast نشرکردن
131 Burst انفجارکردن
132 Business وظیفه،تجارت
133 Budget بودیجه134 Cabinet کابینه
135 Calamity مصیبت ،آفت
136 Calamitous مصیبت بار
137 Caliph خلیفه
138 Caliphate خلافت
139 Campaign مبارزه انتخاباتی
140 Candidate کاندیدکردن
141 Candidature نامزد،کاندید
142 Capacity ظرفیت،گنجایش
143 Capitalism سرمایه داری
144 Captive اسیر
145 Captivity اسارت
146 Capture دستگیرکردن
147 Careless بی اعتنایی
148 Careful مواظب
149 Chairman رئیس
150 Casualty تلفات
151 Catastrophe قاجعه،مصیبت
152 Catastrophic فاجعه آمیز
153 Caution احتیاط
154 Cautious با احتیاط
155 Calibrate تجلیل کردن
156 Celibate مجرد ، بی همسر
157 Celibacy مجردی،بی همسری
158 Ceremony محفل،مراسم
159 Certainty اطمینان
160 Certificate شهادت نامه
161 Certify تائید کردن
162 Challenge چالش
163 Champion قهرمان
164 Chancellor رئیس دانشگاه
165 Charge حساب کردن
166 Cherish نوازش کردن
167 Choice انتخاب
168 Chronic کهنه
169 Circulate انتشارکردن
170 Circumstance وضع،اوضاع،شرایط
171 Citizen شهروند،طبعه
172 Citizenship طابعیت
173 Civilization تمدن
174 Civilized متمدن
175 Claim ادعاکردن
176 Claimant مدعی
177 Clergy روحانی
178 Coalesce جورآمد،ائتلاف کردن
179 Coalition ائتلاف
180 Collaborate تائید کردن
181 Collapse سقوط(برای رژیم)
182 Collusion دسیسه
183 Colonize مستعمره کردن
184 Colony مستعمره
185 Combat مبارزه کردن
186 Combatant مبارز
187 Commemorate یادبود،یادآوری
188 Comment نظر،نظردادن،تبصره
189 Commentator نظردهنده
190 Commercial تجارتی
191 Commission گماشتن،کمیسیون
192 Commit مرتکب شدن
193 Commit su***de خودکشی کردن
194 Commitment تعهد
195 Compatriot هموطن
196 Compel مجبورساختن
197 Compensate جبران کردن
198 Competency لیاقت
199 Complain شکایت کردن
200 Complaint شکایت
201 Complicated مغلق
202 Composition ترکیب،ترکیب کردن
203 Compulsory جبری،اجباری
204 Conceal پنهان کردن
205 Concern نگرانی
206 Concerned مربوط،نگرانی
207 Conclusion نتیجه
208 Conclusive نتیجه بخش
209 Condemn محکوم کردن
210 Condition شرط،اوضاع
211 Condolence تسلیت
212 Confidence اطمینان
213 Confident مطمئن
214 Confirm تصدیق کردن
215 Confiscate توقیف کردن
216 Conform تقویه کردن
217 Confront مواجه شدن
218 Conquer فتح کردن
219 Conquest فتح،پیروزی
220 Conservative محافظه کردن
221 Consider بررسی کردن
222 Considerable چشمگیر،قابل ملاحظه
223 Consolidate تقویت نمودن
224 Conspiracy توطئه
225 Constitution قانون اساسی
226 Constrain فشارآوردن
227 Consulate قنسلگری
228 Consult مشوره کردن
229 Consultation مشوره
230 Contact تماس،تماس گرفتن
231 Contagious ساری،همه جاگیر
232 Convenient راحت
233 Cooperate همکاری کردن
234 Cooperation همکاری
235 Coordinator همآهنگ کننده
236 Corporation شرکت
237 Correlative لازم وملزوم
238 Corrupt فاسدکردن
239 Corruption فساد
240 Council شورا
241 Counterpart همتی
242 Coup کودتا
243 Create خلق کردن
244 Creatures مخلوفات
245 Creator خالق
246 Credit امتیاز
247 Crime جرم،جنایت
248 Criminal مجرم،جنایتکار
249 Crisis بحران
250 Cruel ظالم
252 Cruelty ظلم
252 Culminate منجرشدن
253 Culture فرهنگ
254 Culprit مقصر
255 Curfew قیودشب گردی
256 Currency اسعار
257 Curriculum مفردات
258 Custom عنعنه،گمرک،گمرکات
259 Contemplation تفکر،اندیشه
260 Contribute همکاری کردن
261 Contribution همکاری،کمک262 Damage ویران کردن
263 Danger خطر
264 Deadlock بن بست
265 Deal معامله،معامله کردن
266 Die مردن
267 Death مرگ
268 Deathful مرگبار
269 Debility ضعف
270 Debilitate ضعیف کردن
271 Decade دهه
272 Decide تصمیم گرفتن
273 Decision تصمیم
274 Declare اعلان کردن،خبردادن
275 Decrease کاهش دادن
276 Decree فرمان،حکم
277 Defame بدنام کردن
278 Defeat شکست،شکست دادن
279 Defend دفاع کردن
280 Deficit کثربودیجه
281 Delegate نمایندگی کردن
282 Delegation هیئت
283 Deliver رهایی بخشیدن
284 Demagogue عوام فریب
286 Demagogy عام فریبی
287 Demand تقاضا،تقاضا کردن
288 Demolish ویران ساختن
289 Demonstrate اعتراض ومظاهره کردن
290 Demonstration اعتراض،مظاهره
291 Demoralize کم روحیه ساختن
292 Dependable قابل قبول،مورداعتماد
293 Deport تبعید کردن
294 Deposit امانت،امانت کذاشتن،ذخیره
295 Deprive محروم ساختن
296 Deserve مستحق بودن
297 Despotic ظالم ،مستعبد
298 Despotism ظلم
299 Destiny سرنوشت
300 Destroy ویران کردن
301 Destruction ویرانی
302 Detach اعزام کردن
303 Detain بازداشت کردن
304 Detainee بازداشت شده
305 Detect کشف کردن
306 Deteriorate فاسد کردن،خراب کردن
307 Develop انکشاف دادن
308 Development ترقی
309 Developed مترقی
310 Devote فداکار
311 Diet رژیم غذایی
312 Dignitary ریش سفیدان
313 Diligent کوشا ، ساعی
314 Director رئیس
315 Disappear غایب شدن
316 Disappoint مأیوس شدن
317 Disarm خلع سلاح کردن
318 Disarmament خلع سلاح
319 Disaster مصیبت ،آفت
320 Disband منحل کردن
321 Discipline دسپلین ، نظم
322 Disclose افشا کردن
323 Discount تخفیف ،تخفیف دادن
324 Discourse سخنرانی کردن
325 Discover کشف کردن
326 Discuss بحث کردن
327 Discussion بحث ، مذاکره
328 Disdain کبر ، غرور
329 Disdainful متکبر ،مغرور
330 Disdain less بی کبر ،بی غرور
331 Disfranchise ازحق رأی محروم کردن
332 Disgraceful بی وقار
333 Disinherit ازمیراث
334 Disintegrate تجزیه کردن
335 Disloyal بی وفا
336 Disobey اطاعت کردن
337 Disobedient سرکش ، نافرمان
338 Dispatch اعزام کردن
339 Displace بیجاشدن
340 Displeasure نا رضایتی ، ناخرسندی
341 Dissolute فاجر، فاسق
342 Disturb مزاحمت کردن
343 Divorce طلاق گرفتن،دادن،طلاق
344 Document سند
345 Dominate تسلط پیدانمودن
346 Dominance تسلط،نفوذ
347 Donation اعطا ،بخشش
348 Donate اعطا کردن
349 Drought خشکسالی
350 Doubt شک داشتن
351 Dwell ساکن بودن
352 Downcast دل افسردگی353 Earn بدست آوردن
354 Edit اصلاح کردن
355 Editorial سرمقاله
356 Educate تحصیل کردن
357 Educated تحصیل یافته
358 Eager مشتاق ،علاقمند
359 Economy اقتصاد
360 Economical اقتصادی
361 Economize سرفه جویی کردن
362 Effective مفید،مؤثر
363 Effeminate زن صفت
364 Effectiveness مؤثریت
365 Efficiency کفایت
366 Effort سعی
367 Effrontery گستاخی ،بی تربیتی
368 Elated مغرور،متکبر
369 Elders بزرگان
370 Elect انتخاب کردن
371 Election انتخابات
372 Element عنصر
373 Eligible قابل قبول ،شایسته
374 Eliminate ازبین بردن
375 Eloquent بلیغ ، دارای بلاغت
376 Emancipate آزادکردن
377 Embezzlement اختلاص
378 Embrace اختیار کردن
379 Emerge ظهور کردن
380 Emigrate مهاجرت
381 Emigrant مهاجر
382 Empire امپراطور
383 Emperor امپراطوری
384 Empiric نظری،غیرعملی
385 Emulate رقابت کردن
386 Employee مامور،کارمند
387 Encounter رویارویی
388 Encourage تشویق کردن
389 Endanger درخطر انداختن
390 Endearment محبوبیت
391 Endeavour سعی وکوشش نمودن
392 Enhance زیادتر ساختن
393 Endure تحمل کردن
394 Enormous بزرگ،عظیم
395 Enterprise مبادرت کردن
386 Entertain پذیرایی،سرگرم ساختن
397 Entertainment سرگرمی
398 Enthusiastic علاقمند،مشتاق
399 Entice اغواکردن
400 Entreat التماس ،عذرخواهی
401 Envoy نماینده،فرستاده سیاسی
402 Eradicate ریشه کن ساختن
403 Escape فرار کردن
404 Essential ضروری
405 Establish تأسیس کردن
406 Estimate تخمین زدن
407 Evident گواه ،شاهد
408 Evidence شاهدی،گواهی
409 Exaggerate اغراق آمیزکردن
410 Exception استثنا
411 Exchange تبادله کردن
412 Exhibition نمایش
413 Expand توسعه دادن
414 Expect توقع داشتن
415 Expectation توقع ،امید
416 Expel اخراج کردن
417 Expense مصرف کردن
418 Exploit بهره برداری کردن
419 Exploitation بهره برداری
420 Execute اجراء کردن
421 Epidemic ساری،همه جاگیر
422 Exile تبعیدکردن
423 Explode انفجاردادن
424 Explosion انفجار
425 Explosive مواد منفجره
426 Express اظهار،بیان
427 Expulsion اخراج
428 Extend توسعه دادن
429 Exterminate کاملاًازبین بردن
430 Extract استخراج کردن
431 Environment محیط،ماحول
432 Extra ordinary فوق العاده
433 Eye witness شاهد عینی434 Fabricate جعل کردن،تقلب کردن
435 Fabrication جعل،تقلب
436 Facilitate آسان ساختن
437 Fact حقیقت
438 Fallible جایزالخطا
439 Fame شهرت
440 Famous مشهور
441 Famine قحطی،قیمتی
442 Favorable مساعد،سازگار
443 Fealty بعید،وفادار
444 Fellow feeling احساس همنوعی
445 Fertile حاصل خیز
446 Fellow creature همنوع
447 Fertilizer کودکیمیاوی
448 Festival جشن
449 Fierce درنده
450 Flag بیرق
451 Flagrant آشکار،هویدا
452 Flatter تملق،چاپلوسی کردن
453 Flatterer متملق،چاپلوس
454 Flood سیلآب
455 Fluctuate مترددبودن
456 Force cost پیشبینی کردن
457 Foreign خارجی
458 Forth coming آینده ساز
459 Fortify تقویت کردن
460 Fortune بخت ،طالع
461 Found تأسیس کردن
462 Founder مؤسس
463 Fraternal اخوت ،برادری
464 Fratricide برادرکشی کردن
465 Fratricidal برادرکشی
466 Freedom آزادی
467 Fruitful مفید
468 Frighten ترساندن
469 Fear ترس
470 Fabulous افسانوی
471 Foundation بنیاد
471 Fulfil` انجام دادن
472 Founding anniversary سالگردتأسیس
473 Function وظیفه
474 Fund تمویل کردن
475 fundamentalism بنیاد گذاری کردن
476 Fundamental اصلی،اساسی
477 Funeral جنازه
478 Futurity عاقبت،آینده
479 Fear ترس
480 Family tree شجره481 Genius نابغه
482 Gravity قوه جاذبه
483 Guilt گناه
484 Guilty گناهکار
485 Gain بدست آوردن
486 Gainful سودمند
487 Gain less بی فایده
488 Gainsay انکارکردن
489 Gallery هنرستان
490 Gallant شجاع،دلیر
491 Goal هدف
492 Generate تولید نسل کردن
493 Generation تولید نسل،نسل
494 Gentle ملایم
495 Genuine خالص
496 Germinate جوانه زدن
497 Gladsome مژده
498 Glance نگاه کوتاه کردن
499 Glorious باشکوه،باعظمت
500 Govern حکومت کردن

Official name: Islamic Republic of Afghanistan
Capital: Kabul
Population: 29 835 392 inhabitants (2011)
Size: 647 500 square
Time Zone: GMT/UTC + 4.

Afghanistan: Introduction
Afghanistan is a landlocked country located in Southern Asia that borders China, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. The geography of Afghanistan is arid and mountainous; the Hindu Kush Mountains run northeast to southwest and divide the northern provinces from the rest of the country. The government system is an Islamic Republic; the chief of state

Operating as usual

[09/17/21]   روزتان را اینگونه آغاز کنید؛

زمانیکه روزتان را با سپاسگزاری آغاز می کنید ارتعاشاتی بسیار قدرتمند از سوی شما در کل کیهان منتشر می کند، وقتی تصمیم می گیرید که به داشته ها، به نکات مثبت زندگیتان، به لطف پروردگاری که هیچ گاه قطع نمیشود و همواره جاریست تمرکز کنید کائنات نیز این حس خوب شما را تداوم می بخشد، کائنات چگونه وارد عمل میشود؟

🔹با فرستادن انسانهای خوب
🔹با رساندن شما به یک موفقیت
🔹با رفتارهای خوب دیگران باشما
🔹با افزایش درآمد و موفقیت مالی
🔹با یک هدیه یا یک پاداش

بنابراین این شما هستید که مشخص می کنید آیا شایستگی یک روز خوب را دارید یا خیر ، همه‌چیز در اختیار شماست، اینکه چه افکاری را مدام تکرار می کنید، اینکه چه اندازه نسبت به تغییر عادتهای اشتباه تلاش می کنید و چقدر نسبت به تغییر زندگیتان متعهد هستید تعیین کننده میزان شادی شماست....
داکتر صاحب آریایی

17/09/2021

سی ویژگی افراد با پِرنسیپ

1-به هر قیمتی، ثروتمند نمی­شوند؛
2-به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­کنند؛
3-در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­گویند؛
4-کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی­کنند؛
5-با افراد نادان، مُدارا می­کنند؛
6-حرص مطرح شدن روزانه در رسانه­ ها را ندارند؛
7-معتقدند کارهای خوب و بد آنها را، طبیعت پاسخ می­دهد؛
8-وقتی تخریبِ شخصی مطرح می­شود، آن محل را ترک می­کنند؛
9-به زندگی عمدتاً به عنوان فرصتی برای توسعۀ فردی می­نگرند؛
10-هشتاد درصد زندگی آنها، کار و سکوت فراوان است؛
11-جدی­ترین بی­مرامی را، رانت­خواری می­دانند؛
12-برای رسیدن به آرامش درونی، سالها تمرین کرده­ اند؛
13-سعی می­کنند در ذهن خود، افراد نادان را درک کنند؛
14-برای رُقبای خود، حقوق قائل هستند؛
15-از واژه ­های احساسی- عاطفی برای عوام فریبی استفاده نمی­کنند؛
16-تا می­توانند بدون چشمداشت، کار دیگران را انجام می­دهند؛
17-دوستان محدودی دارند ولی با دقت از مناسبات خود با آنها مراقبت می­کنند؛
18-ناجوانمردی در ذهن و عمل آنها تعطیل است؛
19-تاریخ می­خوانند تا گذشتۀ خود و جامعۀ خود را بهتر بشناسند؛
20-رُمان می­خوانند تا به پیچیدگی­ها و تنوع رفتار انسانها پی ببرند؛
21-سکوت را بر دروغ گفتن ترجیح می­دهند؛
22-همه نسبت به آنها، احساس امنیت می­کنند؛
23-در چوکی که هنوز شایستگی آن را کسب نکرده ­اند، نمی­نشینند؛
24-با خودشناسی و مطالعۀ فراوان، به تدریج ریشه-­های جهل را کشف می­کنند؛
25-منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیان خود هستند؛
26-به خود می­گویند: من حتی یک درصد از جزئیات زندگی این فرد را نمی­دانم. بنابراین، نباید درمورد او قضاوت کنم؛
27-رفتارشان ثبات دارد ولی افکارشان دائماً در حال تکامل است؛
28-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر روی توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد حسادت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
29-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد خشم و عصبانیت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
30-شغل شرافتمندانه ­ای انتخاب می­کنند.

سی ویژگی افراد با پِرنسیپ

1-به هر قیمتی، ثروتمند نمی­شوند؛
2-به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­کنند؛
3-در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­گویند؛
4-کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی­کنند؛
5-با افراد نادان، مُدارا می­کنند؛
6-حرص مطرح شدن روزانه در رسانه­ ها را ندارند؛
7-معتقدند کارهای خوب و بد آنها را، طبیعت پاسخ می­دهد؛
8-وقتی تخریبِ شخصی مطرح می­شود، آن محل را ترک می­کنند؛
9-به زندگی عمدتاً به عنوان فرصتی برای توسعۀ فردی می­نگرند؛
10-هشتاد درصد زندگی آنها، کار و سکوت فراوان است؛
11-جدی­ترین بی­مرامی را، رانت­خواری می­دانند؛
12-برای رسیدن به آرامش درونی، سالها تمرین کرده­ اند؛
13-سعی می­کنند در ذهن خود، افراد نادان را درک کنند؛
14-برای رُقبای خود، حقوق قائل هستند؛
15-از واژه ­های احساسی- عاطفی برای عوام فریبی استفاده نمی­کنند؛
16-تا می­توانند بدون چشمداشت، کار دیگران را انجام می­دهند؛
17-دوستان محدودی دارند ولی با دقت از مناسبات خود با آنها مراقبت می­کنند؛
18-ناجوانمردی در ذهن و عمل آنها تعطیل است؛
19-تاریخ می­خوانند تا گذشتۀ خود و جامعۀ خود را بهتر بشناسند؛
20-رُمان می­خوانند تا به پیچیدگی­ها و تنوع رفتار انسانها پی ببرند؛
21-سکوت را بر دروغ گفتن ترجیح می­دهند؛
22-همه نسبت به آنها، احساس امنیت می­کنند؛
23-در چوکی که هنوز شایستگی آن را کسب نکرده ­اند، نمی­نشینند؛
24-با خودشناسی و مطالعۀ فراوان، به تدریج ریشه-­های جهل را کشف می­کنند؛
25-منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیان خود هستند؛
26-به خود می­گویند: من حتی یک درصد از جزئیات زندگی این فرد را نمی­دانم. بنابراین، نباید درمورد او قضاوت کنم؛
27-رفتارشان ثبات دارد ولی افکارشان دائماً در حال تکامل است؛
28-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر روی توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد حسادت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
29-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد خشم و عصبانیت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
30-شغل شرافتمندانه ­ای انتخاب می­کنند.

Photos from ‎Afghanistan Aziz   افغانستان عزیز‎'s post 17/09/2021

بنام پروردگار بخشنده و مهربان
.
انتقاد كردن خيلى راحت و بدون درد سر است اما عمل كردن خيلى سخت و بسيار مشكل
بعضى ها پياله چاى در دست شان كنار فاميل و مادر نشسته با شكم سير ، قلم بر ميدارند احمد مسعود را بر باد انتقاد ميگيرند كه چنين كرد و چنان كرد
برادرم ، تنها احمد مسعود مرد نيست و يا پيامبر آسمانى باشد ، كه در انتظار هستى تا احمد مسعود به تنهايى خود معجزه كند كشور را از چنگ بردگان پاكستان نجات دهد
برخيز كنارش ايستاده شو خودت يك احمد مسعود دگر بشو
هر كدام ما جسماً بزرگتر و قوى تر از احمد مسعود هستيم اما تفاوت در اين است كه او ميخواهد تاريخ را با اسم خود بنويسد . اما كسانى كه انتقاد ميكنند فقط دنبال يك زندگى راحت و بدون درد سر هستند و منتظر ويزه امريكا و يا اروپا
.
انتقاد دومى كه از احمد مسعود ميشود
اين است كه ميگن
نتوانست از آرمگاه پدرش مواظبت كند
و يا نتوانست از خانه فقيرانه پدرش مواظبت كند
پس چطور ميتواند از ما مواظبت كند؟

بخوانيد كسانيكه انتقاد ميكنيد
اگر احمد مسعود ميخواست از خانه و آرمگاه پدرش مواظبت كند خيلى راحت مى توانست با طالبان معامله كرده نه تنها اين چيز هارا كه خيلى چيز هاى دگر را نيز به دست بيارد
اما نخواست مانند سياست مداران خام بيست سال گذشته معامله كند ، قدر احمد مسعود را بدانيد
برايش ارزش قائل باشيد كه شما را نفروخت و دنبال پول و ثروت نيست
تمام راحتى هاى زندگى خود را كنار گذاشته است
دنبال آزادى و راحتى من و توست
اما در مقابل ما چه ميكنم در كنج خانه نشسته فقط انتقاد ميكنيم
.
امروزه طالب اگر ترسى هم دارد بدانيد كه فقط از احمد مسعود و گروه اش دارد , ميدانند كه مسعود نه پول ميخواهد نه خانه نه مقام نه جايداد تنها چيزى كه ميخواهد آزادى است ، كنار آمدن طالبان با اينگونه شخص كه حاضر نيست خود و مردمش را بفروشد بسيار سخت و دشوار است
طالبان به خوبى ميدانند تنها مرجع معتبر كه ميتواند مردم را دور هم بسيج كند احمد مسعود است ، و ميدانند كه مردم دگر حرف سياست مداران كهنه پيخ كه سال ها مال مردم را خوردن و غارت كردن و اكنون نيز در بيرون از كشور بسر ميبرند را گوش نمى دهند

مى ترسند كه اكنون احمد مسعود پرچم را گرفته است قهرمان زاده اى كه سر ميدهد اما حاضر نيست وطن را بفروشد
.
حرف آخرم اينست كه بيائيد اررش احمد را در حياتش بدانيم
.
امروزه خيلى كشور ها مدعى هستند و مولاناى بلخ را از خود ميدانند و بيشترين كتاب در وصف احمد شاه مسعود قهرمان ملى افغانستان توسط خارجيان نوشته شده است
و خيلى شخصيت هاى دگر افغانستان كه در حيات شان كسى توشه اى برايشان نداد اما بعداز مرگ شان قدر و شخصيت والاى شان درك كردند
.
احمد مسعود نيز مانند پدرش است
بيائيد در كنارش باشيم و حمايتش كنيم
كه فردا حسرت و غصه نخوريم
مانند ياران بيوفاى حضرت حسين ( رض ) نباشيم
كه بعداً سالها افسوسى بخوريم و از كرده اى خود پشيمان باشيم و بر سر و صورت مان بكوبيم
.
احمد مسعود تورا نيز مانند پدرت دوست دارم
و حمايتت ميكنم
اميدوارم كه از اين آزمون سخت سربلند بيرون آيى
.
شاهين ايمانى

17/09/2021

Hasti TV

17/09/2021

#جوان‌عزیز!
می‌دانم‌ خسته‌ و دل‌گرفته‌ای، می‌دانم‌ بیکاری و ضعف‌ اقتصادی‌ ترا رنج‌ می‌دهد، می‌دانم‌ که آرمان‌های بلند و آرزو‌ها‌یت‌ را نقش‌بر‌آب می‌بینی، می‌دانم‌ حوصله‌ کار و‌ درس‌ را نداری، می‌دانم که تبلیغات زهر‌آگین‌ رسانه‌های انسان‌دشمن با بمباران‌ کاذب خبری، روان ترا ناآرام و ذهنت‌ را پریشان ساخته، می‌دانم حتی حوصله‌ خواندن و قبول کردن این‌ متن را نداری.

اما اینرا بدان که‌ همیشه انسان‌های بزرگ و تاریخ‌ساز با سختی‌های زندگی‌ پنجه‌ در پنجه‌ افکنده و راه‌‌های ناهموار را بر خویش هموار ساخته و بسان سیل خروشان، خلاف جریان‌‌های امید‌شکن زمان‌، اُفتان و خیزان‌ حرکت‌ کرده، ضمن خَلق امید‌ برای توده‌های سرگردان، بلاخره‌ مسیر خودرا در وسط گیر‌و‌دار‌‌های دوران‌ باز‌ نموده‌ اند‌.

جوان دردمند وطنم، فولاد‌ زمانی آب‌دیده‌ و پُخته‌ و کارآمد می‌شود، که چندین‌ چرخ‌ِ کوره‌ داغ و آتشین‌ را بجان‌ خریده‌ و ضربت‌های پی‌هم‌ و سنگین‌ را تحمل نموده تا حالت‌ مطلوب و موثر یابد‌.

عزیزم، ترک‌ وطن‌ راه حل نیست، به یادت‌ باشد، هیچ‌وقت سرزمین‌ بیگانه، وطن‌ و مآمن تو نمی‌شود‌، ملک‌ دیگران، التیام‌بخش درد‌های جانکاه تو بوده‌ نمی‌تواند، در آنجا درد تو بیشتر و ناآرامی تو افزون‌تر می‌گردد، پس در برابر سیلاب‌های سیاه سد‌ پولادین باش، با سلاح قلم‌ به مصاف جهل برو، با نور ایمان، ظلمات نومیدی را خاموش ساز و برای این وطن دردمند کاری بکن‌.
#همرسانی

استاد وحید رحیمی

#جوان‌عزیز!
می‌دانم‌ خسته‌ و دل‌گرفته‌ای، می‌دانم‌ بیکاری و ضعف‌ اقتصادی‌ ترا رنج‌ می‌دهد، می‌دانم‌ که آرمان‌های بلند و آرزو‌ها‌یت‌ را نقش‌بر‌آب می‌بینی، می‌دانم‌ حوصله‌ کار و‌ درس‌ را نداری، می‌دانم که تبلیغات زهر‌آگین‌ رسانه‌های انسان‌دشمن با بمباران‌ کاذب خبری، روان ترا ناآرام و ذهنت‌ را پریشان ساخته، می‌دانم حتی حوصله‌ خواندن و قبول کردن این‌ متن را نداری.

اما اینرا بدان که‌ همیشه انسان‌های بزرگ و تاریخ‌ساز با سختی‌های زندگی‌ پنجه‌ در پنجه‌ افکنده و راه‌‌های ناهموار را بر خویش هموار ساخته و بسان سیل خروشان، خلاف جریان‌‌های امید‌شکن زمان‌، اُفتان و خیزان‌ حرکت‌ کرده، ضمن خَلق امید‌ برای توده‌های سرگردان، بلاخره‌ مسیر خودرا در وسط گیر‌و‌دار‌‌های دوران‌ باز‌ نموده‌ اند‌.

جوان دردمند وطنم، فولاد‌ زمانی آب‌دیده‌ و پُخته‌ و کارآمد می‌شود، که چندین‌ چرخ‌ِ کوره‌ داغ و آتشین‌ را بجان‌ خریده‌ و ضربت‌های پی‌هم‌ و سنگین‌ را تحمل نموده تا حالت‌ مطلوب و موثر یابد‌.

عزیزم، ترک‌ وطن‌ راه حل نیست، به یادت‌ باشد، هیچ‌وقت سرزمین‌ بیگانه، وطن‌ و مآمن تو نمی‌شود‌، ملک‌ دیگران، التیام‌بخش درد‌های جانکاه تو بوده‌ نمی‌تواند، در آنجا درد تو بیشتر و ناآرامی تو افزون‌تر می‌گردد، پس در برابر سیلاب‌های سیاه سد‌ پولادین باش، با سلاح قلم‌ به مصاف جهل برو، با نور ایمان، ظلمات نومیدی را خاموش ساز و برای این وطن دردمند کاری بکن‌.
#همرسانی

استاد وحید رحیمی

[09/17/21]   اگر سیمکارت افغان بیسیم دارید
1 را به 151 ارسال کنید
یک جی بی انترنت دریافت میکنید.
اگر فعال‌ شد عکس اش را در کمنت بگذارید.

17/09/2021

فکاهی های هزارگی و جلالی

17/09/2021

Hasti TV

17/09/2021

این دو ابر مرد تاریخ به وطن بر می‌گردد و با مقاومت دوم می پیوندند.
زنده باد افغانستان آزاد و سر بلند

17/09/2021

ط.البان تروریست این فرزندان نامشروع آی اس آی و آل سعود پل و پلچک ها را انفجار دادند و مکتب ها دانشگاه را به‌خاطری (به گفته‌ی خود شان) از پول کفری ساخته شده، آتش زدند؛ مردم را به‌خاطر رابطه داشتن با کفار به فجیح ترین شکل ممکن کشتند.
حالا همین تروریست ها از کافران دالر گدایی دارند و خواهان داشتن رابطه با کفار هستند.
اگر پول کافران خوب است چرا پل و پلچک را انفجار دادید و مردمان بی‌گناه را کشتید؟
شما پیش خدا و رسول خدا نه که پیش مردم بی‌پاسخ هستید و ان‌شإالله بیش از این رسوا و ذلیل می شوید.

خراسانی

ط.البان تروریست این فرزندان نامشروع آی اس آی و آل سعود پل و پلچک ها را انفجار دادند و مکتب ها دانشگاه را به‌خاطری (به گفته‌ی خود شان) از پول کفری ساخته شده، آتش زدند؛ مردم را به‌خاطر رابطه داشتن با کفار به فجیح ترین شکل ممکن کشتند.
حالا همین تروریست ها از کافران دالر گدایی دارند و خواهان داشتن رابطه با کفار هستند.
اگر پول کافران خوب است چرا پل و پلچک را انفجار دادید و مردمان بی‌گناه را کشتید؟
شما پیش خدا و رسول خدا نه که پیش مردم بی‌پاسخ هستید و ان‌شإالله بیش از این رسوا و ذلیل می شوید.

خراسانی

17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021
17/09/2021

سخنان ارزشمند و قابل تامل!

ملّیت و قبیله‌ی من!

پدرم‌ پشتون، و مادرم تاجیک بود. مادر‌کلان پدریی من از قندهار بود، و نسب مادرکلان مادریی من به مردم زیباروی نورستان می‌رسید.

پدرم فارسی و پشتو را مثل آبِ روان حرف می‌زد، و مادرم فارسی صحبت می‌کرد. ما همه در خانه، فارسی صحبت می‌کردیم و بزرگان ما هم با ما فارسی گپ می‌زدند. ما برادران، مکتب را هم به زبان شیرین فارسی خواندیم.

یادم می‌آید، در زمان حکومت داوودخان، ما سه برادر بزرگ‌تر برای اخذ تذکره‌های جمهوریت رفته بودیم. کارمند مسؤل ضمن اسم و ولد، از ما پرسید، "ملیت تان چیست؟" ناگهان هر سه برادر مثل آنکه گناهی کرده باشیم، با گردن‌های پَت‌پَت گفتیم، "مَچِم! نمی‌فامیم، کاکا جان!" کارمند گفت آیا پدرتان نگفته که ملیت شما چیست؟ ما واقعن تعجب کردیم که اگر ملیت ما این‌قدر مهم بود، چرا تا کنون برای مان گفته نشده بود. مامور که قراقرا بی‌حوصله می‌شد، گفت، "او بچا، د خانه به کدام زبان گپ میزنین؟" هر سه برادر همزمان گفتیم فارسی! مامور نفس راحتی کشید و در حالی که عینک ذره‌بینی خود را جابجا می‌کرد، در دفتر اسناد نوشت:
ملیت: تاجیک!

خانه آمدیم و تذکره‌های جمهوریت را به پدر نشان دادیم. بی‌آنکه بازشان کرده باشد، لبخند مهربانی زد و فقط گفت، "شاباس شاباس آفرین!" ... از آن به بعد، دوباره فراموش کردیم که ملیت ما چه بود!

امروز افتخار می‌کنم که کمی تاجیک، کمی پشتون، کمی نورستانی، کمی اوزبیک، کمی هزاره، کمی کندزی، کمی کابلی، کمی قندهاری، کمی ایرانی، کمی روسی، کمی امریکایی، کمی آلمانی، کمی هم کشمیری، استم!

امروز به این باورم که این تعلقات و نام‌ها همه شیرین و زیبا و گل‌های رنگین یک باغ استند و نسب ما را به یک قبیله‌ی بزرگ می‌رسانند:

آن قبیله، قبیله‌ی انسانیت است!

خالصانه
فرهاد دریا

16/09/2021

شماره تماس مسولین حوزه های امنیتی کابل.

شماره تماس مسولین حوزه های امنیتی کابل.

15/09/2021

#فوری
اطلاعیه عزیزی بانک

#فوری
اطلاعیه عزیزی بانک

نشست پارلمان اروپا؛ هشدار به پاکستان هم‌زمان با نگرانی از وضعیت افغانستان - هشت صبح 15/09/2021

نشست پارلمان اروپا؛ هشدار به پاکستان هم‌زمان با نگرانی از وضعیت افغانستان - هشت صبح

نشست پارلمان اروپا؛ هشدار به پاکستان هم‌زمان با نگرانی از وضعیت افغانستان - هشت صبح پارلمان اروپا با نشر قطع‌نامه‌ای، می‌گوید که بحران افغانستان در حال حاضر به فاجعه‌ای بدل شده است و ادامه این شرایط، امنیت کشورهای اروپایی را تهدید می‌کند. به گفته...

15/09/2021

اعلان کاریابی!
سازمان جهانی غذا به تعداد 200 تن کارمند در بخش توزیع کمک های خود در ولایات کابل،هرات،کندهار،ننگرهار، دایکندی،پکتیا،خوست،هلمند،و فاریاب نیاز دارد
معاش ماهوار:300دالر
تحصیلات:فارغ التحصیل صنف دوازدهم
مدت قرارداد:3 ماه
علاقمندان که خواهان دریافت فورم درخواستی هستند در کمنت pdf بنویسید تا فورم به شما ارسال شود.

Photos from ‎روند رهایی بخش مردم افغانستان‎'s post 15/09/2021

Photos from ‎روند رهایی بخش مردم افغانستان‎'s post

15/09/2021

واکنش دولت ترکمنستان درمورد احتکار تاجران افغانستانی!
حکومت ترکمنستان گفته است که یک بوری آرد را ما به تاجران افغانستانی 830 افغانی بفروش می‌رسانیم و آنها باید به مردم افغانستان 950 افغانی بفروش برسانند،ولی تاجران افغانستانی یک بوری آرد را به قیمت 2000 افغانی بفروش می‌رسانند!
اگر خودت هم پول دار هستی ولی بخاطر هموطن فقیرت #شیر کن،تا به داد شان رسیده‌گی شود.

15/09/2021

با دیدنِ گریه امرالله صالح دلِ هر انسان می‌سوزد مگر آنکه دلِ انسان از تمساح و یا حیوان باشد.
شماری که در دوران غنی دزد تصویر امرالله صالح را در پروفایل میگذاشتند و سخنانش به تمجید غنی را ستایش می‌کردند، اما امروز از گریه صالح جشن گرفته اند.
سخن من با این گروه از مردم نیست. سخن من با خود آقای صالح است. ازین پس فریب خودفروخته‌ها را نخورید. به چوکی و منزلت دنیوی دل مبندید. همیشه در هر امری که قدم می‌گذارید، به مردم و پشتی‌بان‌های تان پشت نکنید. هر چه باشد، امروز از اشک تو همین مردم خودت جگرخون می‌شوند نه آن‌هایی که شما برای شان قصیده می‌سرایدید.
برایم خیلی جالب است که امروز خوشی را که پنجابیان دارند، دوبرابرش در کابل نسبت به گریه آقای صالح وجود دارد. ما چرا ملت نمی‌شویم؟

ولسونه: له کونړه پاکستان ته د چارتراشو لرګيو قاچاق په بې‌رحمۍ روان دی - 8صبح ورځپانه 14/09/2021

ولسونه: له کونړه پاکستان ته د چارتراشو لرګيو قاچاق په بې‌رحمۍ روان دی - 8صبح ورځپانه

ولسونه: له کونړه پاکستان ته د چارتراشو لرګيو قاچاق په بې‌رحمۍ روان دی - 8صبح ورځپانه ۸صبح، ننګرهار: له تېرو دوو ورځو راهیسې له کونړه د لرګیو قاچاق د خلکو غبرګونونه را پارولي دي. د لرګیو د قاچاق موضوع د تېر نظام پر مهال هم لانجمنه مسأله وه، چې هر مهال به ...

14/09/2021
14/09/2021

صفحه ما را لایک و شیر کنید دوستان عزیز

14/09/2021
اشک ریزی امرالله صالح بخاطر افغانستان - کابل پلس 14/09/2021

اشک ریزی امرالله صالح بخاطر افغانستان - کابل پلس

اشک ریزی امرالله صالح بخاطر افغانستان - کابل پلس سقوط نظام افغانستان که با زحمت و قربانی هزاران زن و مرد ساخته شده بود قلب همه را شکست . متاسفانه آنچه را مردم افغانستان توقوع نداشت رخ دارد . امرالله صالح نیز یکی از سی....

14/09/2021
14/09/2021

تاجایی‌که شنیده بودیم، جنرال سیدعمر صبور، یکی از پاک‌نفس‌ترین رؤسای دوران حکومت‌های گذشته بود. وقتی عهده‌دار ریاست عمومی پاسپورت بود، مردم بدون پرداخت رشوه و بدون واسطه، در کمترین زمان ممکن پاسپورت می‌گرفتند.
به‌ امارت اسلامی افغانستان پیش‌نهاد می‌کنیم آقای صبور را به‌ریاست پاسپورت بگمارند. هم‌تجربه دارد، هم متعهد است و هم به‌سیستم بلد.

با احترام

صفحه: مصداق

14/09/2021

آژانس سپوتنیک:
دیپلمات‌های پرآوازه افغانستان به عنوانى سرمنشى ملل متحد نامه نوشتند

جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه فیس‌بوک اش از ارسال نامه به سازمان ملل متحد خبر می‌دهد.

به گزارش اسپوتنیک، جبهه مقاومت ملی افغانستان می نویسد که شماری از دیپلمات های ارشد افغانستان طی نامه‌یی عنوانى سرمنشى ملل متحد آقاى انتونيو گتارس تقاضا نمودند كه شوراى امنيت با اتخاذ تصاميم عملى به تجاوز پاكستان در افغانستان رسيدگى نمايد.

این جبهه می افزاید که این نامه توسط دپیلمات‌های برجسته و سابقه کار افغانستان منجلمه دوكتور روان فرهادى و محمود صيقل سفراى اسبق در سازمان ملل متحد، مسعود خليلى سفير اسبق در هسپانيه، تركيه و هند و همايون تندر سفير اسبق در اتحاديه اروپا به امضا رسیده است.

در نامه همچنان ذکر شده است که جامعه جهانی از شناسایی حکومت طا لبان خودداری کند و در عوض از ریفورم، تجدید ساختار و تداوم نظام مبنی به ارزش های قانون اساسی حمایت کند.

در ادامه این نامه آمده است که تقاضا می‌شود تا در روشنى منشور ملل متحد و اعلاميه جهانى حقوق بشر و مسووليت حفاظت از حرمت مردم به موج جديد نسل كشى، جنايات جنگى، پاكسازى قومى و جنايت عليه بشريت طا لبان خاتمه داده شود.

14/09/2021

خبرکشف 6 ونیم میلیون دالر ازخانه امرالله صالح کاملاً غلط است

گزارشنامه افغانستان درتماس با منابع حاضر درصحنه، از پنجشیر اطلاع می دهد که فیلم پخش شده از رونمایی گویا کشف ششم و نیم میلیون دالر از خانۀ امرالله صالح ادعای غلط و ضد واقعیت است.
دراطلاع آمده است که این ادعا آن هم یک هفته بعد از فرار امرالله از خانه اش، مطرح شده است.

مختصر پولی که درخانه بود، قرار بود به وسیله حاجی روح الله منتقل شود که هفته گذشته به وسیله یک دشمن هم قریه یی اش کشته شده و پول هم ربوده شد.

اصلاً چنین پرده های سبز درخانه امرالله وجود نداشت و طالبانی با کلاه های قندهاری درآن جا وجود ندارند. خانه امرالله درجوار ولایت پنجشیر است و این طالبان با چنین ظواهری درآن جا به چشم نمی خورند.

طالبان پس از تأخیر یک هفته ای می خواهند امرالله را درقطار غنی و دیگردزدان حساب کرده و درآینده خلع اعتبار سیاسی کنند. چرا یک یونت فیلمبرداری تلویزیون ملی را وظیفه نمی دهند که گزارش ثقه تهیه کرده و از محل به مردم گزارش دهد؟

طالبان از ادامۀ تحرکات سیاسی امرالله صالح ( به هرشکلی که است) به تشویش هستند و شروع کرده اند به کار اپراتیفی و
این سناریوی سیاه را بعد از یک هفته ساخته اند تا او را نیز در قطار اشرف غنی و شرکاء به حساب آرند.

درست است که موضع گیری های خام و سراسر اشتباه امرالله صالح، در سقوط پنجشیرو فساد درغل بابا تأثیر داشته اما دزدی شش میلیون دالر با خشت های طلا هرگز درشأن وی نبوده و نیست. امرالله درزمانی که رسماً و اسماً معاون غنی بود، صلاحیت مالی نداشت. افزون برین، امرالله درسرمایه گزاری با احمد یار گروپ شریک بود و هیچ گاه، پول دالر حاصل از سرمایه گزاری را درخانه حبس نمی کرد. او اگرسرمایه یی دارد دربانک های داخل یا بیرون است.

اتاقی که طالبان قندهاری دالر را از یک بکس بیرون آورده و رو به روی چشم دوربین دو باره جا به جا می کنند، شباهت به نقدینه های قاچاقچیان مواد مخدر است.

Videos (show all)

اطفال فرشته های روی زمین اند !
مصاحبه بسیار جالب و دیدنی تلویزیون الجزیره با متوکل نماینده طالبان،
روز مادر را از صمیم قلب برای تمام مادران عزیز تبریک میگویم !

Location

Address


New York, USA
Kabul
24000
Other Tourist Information Centers in Kabul (show all)
Sadat Currency Exchange & Travel Agency Sadat Currency Exchange & Travel Agency
Karwan Mall, First Floor, Shop No 146, Kart-e-Naw, Kabul Afghanistan
Kabul

Sadat providing currency exchange and travel agency activities.

Incredible Afghanistan Incredible Afghanistan
Baghi Bala
Kabul

Incredible Afghanistan is an international program aiming to raise awareness of public, to encourage domestic and international tourism.

Jahid Shekhani travel and tours Jahid Shekhani travel and tours
Char Rahi Shaheed Shar-e-naw, Near Qabr-e-Gora
Kabul, 26000

We provid best Traveling service for you

شرکت سیاحتی و توریستی فصل هاSeasons Travel & Tours شرکت سیاحتی و توریستی فصل هاSeasons Travel & Tours
Lower Floor Of Dawood Zai Center , Shop 360 - 371
Kabul, 2600

Kabul My Passion Kabul My Passion
Darulaman
Kabul

From East to West North to South We bring the latest and hottest, the oldest information, facts and multimedia about, from and for Afghanistan.

Health tourism Center Health tourism Center
Street 4 Qalaie Fatullah Kabul AFG
Kabul, 0093

مرکز تورزم صحت عاس گلوبل ترک به منظور پیشگیری، حفظ، بهبود و ارتقای سلامت جسمی و ذهنی هموطنان عزیز کشور ما افغانستان تأسیس گردیده است

Turkishairlines Afghanistan GSA Turkishairlines Afghanistan GSA
Street 14, Wazir Akbar Khan
Kabul

مجله زندگی مجله زندگی
Kabul, 0000000

نویسنده مطالب مفید برای یک زندگی بهتر وبرتر تا راه درستی باشد برای زندگی.