Afghanistan Aziz افغانستان عزیز

Afghanistan Aziz   افغانستان عزیز

Comments

سلام دوستانو چاته دا پیریانو یانی جن لری کولو ملا نده معالوم
۵۰۰ لغات کاربردی و مهم انگلیسی با ترجمه فارسی؛ به‌عاشقان علم و دانش و تشنگان آگاهی تقدیم است. 1 Advertise اعلان کردن 2 Abdicate استعفا دادن 3 Abandon ترک کردن 4 Abuse سوءاستفاده 5 Abet درجرم شرکت کردن 6 Abettor شریک جرم 7 Abstinent باتقوا،پرهیزگار 8 Abolish منسوخ شدن 9 Abnormal غیرعادی 10 Accommodate تطبیق کردن 11 Access دسترسی 12 Accomplish ایفاکردن،انجام دادن 13 Accomplishment فضیلت،ایفا،انجام 14 Achieve نایل آمدن 15 Achievement دستآورد 16 Accelerate تسریع بخشیدن 17 Academic علمی،ادبی،تعلیمی 18 Accompany همراهی 19 Acknowledge اعتراف نمودن 20 Accountable حسابده 21 Administrate اداره کردن 22 Administration اداره،تنظیم 23 Administrative اداری،مربوط به اداره 24 Adversity مصیبت،بدبختی 25 Adjudicate فتوادادن 26 Admissible جایز،روا 27 Adolescence جوانی،بلوغت 28 Advantage فایده 29 Advantageous فایده مند 30 Adventure جسارت 31 Advisor مشاور 32 Affidavit اقرارنامه 33 Afford کوشش کردن 34 Agenda پروگرام 35 Aggravate شدید ساختن 36 Aggress تجاوز کردن 37 Aggression تجاوز 38 Agreement توافق نامه 39 Alarm زنگ،زنگ خطر 40 Alien بیگانه 41 Alliance اتحاد،پیمان 42 Allegiance بیعت،وفاداری 43 Allure تطمع 44 Ally متحدساختن 45 Alms house دارالمساکین 46 Altercate مناقشه کردن 47 Amazing حیرت انگیز 48 Ambition آرزو 49 Ambush کمین گرفتن 50 Ammunition وسایل جنگی 51 Amnesty عفوعمومی 52 Amuse سرگرم کردن 53 Amusement سرگرمی 54 Anarchy هرج و مرج 55 Annex ضمیمه ساختن 56 Annihilate محونمودن،ازبین بردن 57 Anniversary سالگرد 58 Announcement اعلان 59 Annoy آزرده ساختن 60 Anthem سرودملی 61 Anticipate توقع داشتن 62 Anxious پریشان 63 Antique کهنه 64 Apologize معذرت خواستن 65 Appear ظاهرشدن 66 Appeal ایستیناف،پناهنده شدن 67 Application درخواست 68 Applicant درخواست کننده 69 Apply درخواست کردن 70 Appoint تعیین نمودن 71 Appointment وقت ملاقات 72 Appreciate قدردانی کردن 73 arbiter داور 74 Archives آرشیف کردن 75 Area منطقه 76 Arrest دستگیرکردن 77 Arrogance کبر ، غرور 78 Artillery توپچی 79 Asphalt قیر،قیرریزی کردن 80 Assailant حمله کننده 81 Assault حمله کردن 82 Assembly انجمن 83 Assess بررسی کردن 84 Assets دارایی 85 Assistant معاون 86 Asylum دارالمساکین 87 Atmosphere فضا 88 Attack حمله 89 Attempt کوشش کردن 90 Attend شرکت کردن 91 Back حمایت ،پشتیبانی 92 Back bide غیبت 93 Back pay پول پرداخت ناشده 94 Back warded عقب مانده 95 Balance ترازو 96 Ballot ورقه رای 97 Ballot box صندوق رای 98 Banner بیرق 99 Bankrupt ورشکست خوردن 100 Bankruptcy ورشکستی 101 Banquets مهمانی 102 Bargain چنه زدن 103 Base اساس 104 Basic اساسی 105 Baseless بی بنیاد 106 Battle field میدان جنگ 107 Beat شکست خوردن 108 Beg گدایی کردن 109 Beloved دوست داشتنی 110 Beneficial موثر 111 Bequeath به میراث گذاشتن 112 Bequest میراث 113 Besiege محاصره کردن 114 Besiegement محاصره 115 Bier تابوت 116 Bilateral دوجانبه 117 Binding اجباری 118 Blame ملامت کردن 119 Blaspheme کفر 120 Blasphemy کفر گفتن 121 Bloody خونین 122 Blood money خونبها 123 Bloody full احمق 124 Bother درد 125 Bothersome دردسر 126 Brave شجاع 127 Bravery شجاعت 128 Breadwinner نان آور 129 Brief مختصر 130 Broadcast نشرکردن 131 Burst انفجارکردن 132 Business وظیفه،تجارت 133 Budget بودیجه134 Cabinet کابینه 135 Calamity مصیبت ،آفت 136 Calamitous مصیبت بار 137 Caliph خلیفه 138 Caliphate خلافت 139 Campaign مبارزه انتخاباتی 140 Candidate کاندیدکردن 141 Candidature نامزد،کاندید 142 Capacity ظرفیت،گنجایش 143 Capitalism سرمایه داری 144 Captive اسیر 145 Captivity اسارت 146 Capture دستگیرکردن 147 Careless بی اعتنایی 148 Careful مواظب 149 Chairman رئیس 150 Casualty تلفات 151 Catastrophe قاجعه،مصیبت 152 Catastrophic فاجعه آمیز 153 Caution احتیاط 154 Cautious با احتیاط 155 Calibrate تجلیل کردن 156 Celibate مجرد ، بی همسر 157 Celibacy مجردی،بی همسری 158 Ceremony محفل،مراسم 159 Certainty اطمینان 160 Certificate شهادت نامه 161 Certify تائید کردن 162 Challenge چالش 163 Champion قهرمان 164 Chancellor رئیس دانشگاه 165 Charge حساب کردن 166 Cherish نوازش کردن 167 Choice انتخاب 168 Chronic کهنه 169 Circulate انتشارکردن 170 Circumstance وضع،اوضاع،شرایط 171 Citizen شهروند،طبعه 172 Citizenship طابعیت 173 Civilization تمدن 174 Civilized متمدن 175 Claim ادعاکردن 176 Claimant مدعی 177 Clergy روحانی 178 Coalesce جورآمد،ائتلاف کردن 179 Coalition ائتلاف 180 Collaborate تائید کردن 181 Collapse سقوط(برای رژیم) 182 Collusion دسیسه 183 Colonize مستعمره کردن 184 Colony مستعمره 185 Combat مبارزه کردن 186 Combatant مبارز 187 Commemorate یادبود،یادآوری 188 Comment نظر،نظردادن،تبصره 189 Commentator نظردهنده 190 Commercial تجارتی 191 Commission گماشتن،کمیسیون 192 Commit مرتکب شدن 193 Commit suicide خودکشی کردن 194 Commitment تعهد 195 Compatriot هموطن 196 Compel مجبورساختن 197 Compensate جبران کردن 198 Competency لیاقت 199 Complain شکایت کردن 200 Complaint شکایت 201 Complicated مغلق 202 Composition ترکیب،ترکیب کردن 203 Compulsory جبری،اجباری 204 Conceal پنهان کردن 205 Concern نگرانی 206 Concerned مربوط،نگرانی 207 Conclusion نتیجه 208 Conclusive نتیجه بخش 209 Condemn محکوم کردن 210 Condition شرط،اوضاع 211 Condolence تسلیت 212 Confidence اطمینان 213 Confident مطمئن 214 Confirm تصدیق کردن 215 Confiscate توقیف کردن 216 Conform تقویه کردن 217 Confront مواجه شدن 218 Conquer فتح کردن 219 Conquest فتح،پیروزی 220 Conservative محافظه کردن 221 Consider بررسی کردن 222 Considerable چشمگیر،قابل ملاحظه 223 Consolidate تقویت نمودن 224 Conspiracy توطئه 225 Constitution قانون اساسی 226 Constrain فشارآوردن 227 Consulate قنسلگری 228 Consult مشوره کردن 229 Consultation مشوره 230 Contact تماس،تماس گرفتن 231 Contagious ساری،همه جاگیر 232 Convenient راحت 233 Cooperate همکاری کردن 234 Cooperation همکاری 235 Coordinator همآهنگ کننده 236 Corporation شرکت 237 Correlative لازم وملزوم 238 Corrupt فاسدکردن 239 Corruption فساد 240 Council شورا 241 Counterpart همتی 242 Coup کودتا 243 Create خلق کردن 244 Creatures مخلوفات 245 Creator خالق 246 Credit امتیاز 247 Crime جرم،جنایت 248 Criminal مجرم،جنایتکار 249 Crisis بحران 250 Cruel ظالم 252 Cruelty ظلم 252 Culminate منجرشدن 253 Culture فرهنگ 254 Culprit مقصر 255 Curfew قیودشب گردی 256 Currency اسعار 257 Curriculum مفردات 258 Custom عنعنه،گمرک،گمرکات 259 Contemplation تفکر،اندیشه 260 Contribute همکاری کردن 261 Contribution همکاری،کمک262 Damage ویران کردن 263 Danger خطر 264 Deadlock بن بست 265 Deal معامله،معامله کردن 266 Die مردن 267 Death مرگ 268 Deathful مرگبار 269 Debility ضعف 270 Debilitate ضعیف کردن 271 Decade دهه 272 Decide تصمیم گرفتن 273 Decision تصمیم 274 Declare اعلان کردن،خبردادن 275 Decrease کاهش دادن 276 Decree فرمان،حکم 277 Defame بدنام کردن 278 Defeat شکست،شکست دادن 279 Defend دفاع کردن 280 Deficit کثربودیجه 281 Delegate نمایندگی کردن 282 Delegation هیئت 283 Deliver رهایی بخشیدن 284 Demagogue عوام فریب 286 Demagogy عام فریبی 287 Demand تقاضا،تقاضا کردن 288 Demolish ویران ساختن 289 Demonstrate اعتراض ومظاهره کردن 290 Demonstration اعتراض،مظاهره 291 Demoralize کم روحیه ساختن 292 Dependable قابل قبول،مورداعتماد 293 Deport تبعید کردن 294 Deposit امانت،امانت کذاشتن،ذخیره 295 Deprive محروم ساختن 296 Deserve مستحق بودن 297 Despotic ظالم ،مستعبد 298 Despotism ظلم 299 Destiny سرنوشت 300 Destroy ویران کردن 301 Destruction ویرانی 302 Detach اعزام کردن 303 Detain بازداشت کردن 304 Detainee بازداشت شده 305 Detect کشف کردن 306 Deteriorate فاسد کردن،خراب کردن 307 Develop انکشاف دادن 308 Development ترقی 309 Developed مترقی 310 Devote فداکار 311 Diet رژیم غذایی 312 Dignitary ریش سفیدان 313 Diligent کوشا ، ساعی 314 Director رئیس 315 Disappear غایب شدن 316 Disappoint مأیوس شدن 317 Disarm خلع سلاح کردن 318 Disarmament خلع سلاح 319 Disaster مصیبت ،آفت 320 Disband منحل کردن 321 Discipline دسپلین ، نظم 322 Disclose افشا کردن 323 Discount تخفیف ،تخفیف دادن 324 Discourse سخنرانی کردن 325 Discover کشف کردن 326 Discuss بحث کردن 327 Discussion بحث ، مذاکره 328 Disdain کبر ، غرور 329 Disdainful متکبر ،مغرور 330 Disdain less بی کبر ،بی غرور 331 Disfranchise ازحق رأی محروم کردن 332 Disgraceful بی وقار 333 Disinherit ازمیراث 334 Disintegrate تجزیه کردن 335 Disloyal بی وفا 336 Disobey اطاعت کردن 337 Disobedient سرکش ، نافرمان 338 Dispatch اعزام کردن 339 Displace بیجاشدن 340 Displeasure نا رضایتی ، ناخرسندی 341 Dissolute فاجر، فاسق 342 Disturb مزاحمت کردن 343 Divorce طلاق گرفتن،دادن،طلاق 344 Document سند 345 Dominate تسلط پیدانمودن 346 Dominance تسلط،نفوذ 347 Donation اعطا ،بخشش 348 Donate اعطا کردن 349 Drought خشکسالی 350 Doubt شک داشتن 351 Dwell ساکن بودن 352 Downcast دل افسردگی353 Earn بدست آوردن 354 Edit اصلاح کردن 355 Editorial سرمقاله 356 Educate تحصیل کردن 357 Educated تحصیل یافته 358 Eager مشتاق ،علاقمند 359 Economy اقتصاد 360 Economical اقتصادی 361 Economize سرفه جویی کردن 362 Effective مفید،مؤثر 363 Effeminate زن صفت 364 Effectiveness مؤثریت 365 Efficiency کفایت 366 Effort سعی 367 Effrontery گستاخی ،بی تربیتی 368 Elated مغرور،متکبر 369 Elders بزرگان 370 Elect انتخاب کردن 371 Election انتخابات 372 Element عنصر 373 Eligible قابل قبول ،شایسته 374 Eliminate ازبین بردن 375 Eloquent بلیغ ، دارای بلاغت 376 Emancipate آزادکردن 377 Embezzlement اختلاص 378 Embrace اختیار کردن 379 Emerge ظهور کردن 380 Emigrate مهاجرت 381 Emigrant مهاجر 382 Empire امپراطور 383 Emperor امپراطوری 384 Empiric نظری،غیرعملی 385 Emulate رقابت کردن 386 Employee مامور،کارمند 387 Encounter رویارویی 388 Encourage تشویق کردن 389 Endanger درخطر انداختن 390 Endearment محبوبیت 391 Endeavour سعی وکوشش نمودن 392 Enhance زیادتر ساختن 393 Endure تحمل کردن 394 Enormous بزرگ،عظیم 395 Enterprise مبادرت کردن 386 Entertain پذیرایی،سرگرم ساختن 397 Entertainment سرگرمی 398 Enthusiastic علاقمند،مشتاق 399 Entice اغواکردن 400 Entreat التماس ،عذرخواهی 401 Envoy نماینده،فرستاده سیاسی 402 Eradicate ریشه کن ساختن 403 Escape فرار کردن 404 Essential ضروری 405 Establish تأسیس کردن 406 Estimate تخمین زدن 407 Evident گواه ،شاهد 408 Evidence شاهدی،گواهی 409 Exaggerate اغراق آمیزکردن 410 Exception استثنا 411 Exchange تبادله کردن 412 Exhibition نمایش 413 Expand توسعه دادن 414 Expect توقع داشتن 415 Expectation توقع ،امید 416 Expel اخراج کردن 417 Expense مصرف کردن 418 Exploit بهره برداری کردن 419 Exploitation بهره برداری 420 Execute اجراء کردن 421 Epidemic ساری،همه جاگیر 422 Exile تبعیدکردن 423 Explode انفجاردادن 424 Explosion انفجار 425 Explosive مواد منفجره 426 Express اظهار،بیان 427 Expulsion اخراج 428 Extend توسعه دادن 429 Exterminate کاملاًازبین بردن 430 Extract استخراج کردن 431 Environment محیط،ماحول 432 Extra ordinary فوق العاده 433 Eye witness شاهد عینی434 Fabricate جعل کردن،تقلب کردن 435 Fabrication جعل،تقلب 436 Facilitate آسان ساختن 437 Fact حقیقت 438 Fallible جایزالخطا 439 Fame شهرت 440 Famous مشهور 441 Famine قحطی،قیمتی 442 Favorable مساعد،سازگار 443 Fealty بعید،وفادار 444 Fellow feeling احساس همنوعی 445 Fertile حاصل خیز 446 Fellow creature همنوع 447 Fertilizer کودکیمیاوی 448 Festival جشن 449 Fierce درنده 450 Flag بیرق 451 Flagrant آشکار،هویدا 452 Flatter تملق،چاپلوسی کردن 453 Flatterer متملق،چاپلوس 454 Flood سیلآب 455 Fluctuate مترددبودن 456 Force cost پیشبینی کردن 457 Foreign خارجی 458 Forth coming آینده ساز 459 Fortify تقویت کردن 460 Fortune بخت ،طالع 461 Found تأسیس کردن 462 Founder مؤسس 463 Fraternal اخوت ،برادری 464 Fratricide برادرکشی کردن 465 Fratricidal برادرکشی 466 Freedom آزادی 467 Fruitful مفید 468 Frighten ترساندن 469 Fear ترس 470 Fabulous افسانوی 471 Foundation بنیاد 471 Fulfil` انجام دادن 472 Founding anniversary سالگردتأسیس 473 Function وظیفه 474 Fund تمویل کردن 475 fundamentalism بنیاد گذاری کردن 476 Fundamental اصلی،اساسی 477 Funeral جنازه 478 Futurity عاقبت،آینده 479 Fear ترس 480 Family tree شجره481 Genius نابغه 482 Gravity قوه جاذبه 483 Guilt گناه 484 Guilty گناهکار 485 Gain بدست آوردن 486 Gainful سودمند 487 Gain less بی فایده 488 Gainsay انکارکردن 489 Gallery هنرستان 490 Gallant شجاع،دلیر 491 Goal هدف 492 Generate تولید نسل کردن 493 Generation تولید نسل،نسل 494 Gentle ملایم 495 Genuine خالص 496 Germinate جوانه زدن 497 Gladsome مژده 498 Glance نگاه کوتاه کردن 499 Glorious باشکوه،باعظمت 500 Govern حکومت کردن

Official name: Islamic Republic of Afghanistan Capital: Kabul Population: 29 835 392 inhabitants (2011) Size: 647 500 square Time Zone: GMT/UTC + 4.

Afghanistan: Introduction Afghanistan is a landlocked country located in Southern Asia that borders China, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. The geography of Afghanistan is arid and mountainous; the Hindu Kush Mountains run northeast to southwest and divide the northern provinces from the rest of the country. The government system is an Islamic Republic; the chief of state and head of government is the president. Afghanistan has a controlled economic system in which the central government directs the economy regarding the production and distribution of goods. Afghanistan is a member of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). نام و تعداد ولسوالی های ولایات افغانستان در 34 ولایت افغانستان به تعداد 364 ولسوالی موجود میباشد. 1- کابل 15 ولسوالی ( استالف , بگرامی , فرزه , پغمان , قره باغ , کابل , چهارآسیاب , کلکان , خاک جبار , گلدره , موسهی , ده سبز , سروبی , میربچه کوت , شکردره). 2- هرات 15 ولسوالی ( ادرسکن , انجیل , اوبه , پشتون زرغون , چشت شریف , زنده جان , شیندند/سبزوار, غوریان , فارسی , کرخ , کشک , کشک کهنه , کهسان , گذره , گلران ). 3- ننگرهار 22 ولسوالی ( آچین , رودات , بتی کوت , سرخ رود , بهسود , شیرزاد , پچیروآگام , غنی خیل , کامه , کوت , حصارک , هسکه مینه , چپرهار , گوشته , خوگیانی , دربابا , لعل پور , دره نور , مهمند دره , خیوه , نازیان، سپین غر ). 4- بلخ 15 ولسوالی ( بلخ , چارپولک , چارکنت , چمتال , خلم , دولت آباد , دهدادی , زاری , شورتپه , شولگره , کشنده , کلدار , مارمل , مزار شریف , نهرشاهی). 5- قندهار 16 ولسوالی ( آرغستان , شاه ولی کوت , ارغنداب , شورابک , پنجوائی , غورک , خاکریز, دامان , معروف , ریگستان , میانشین , ژری , میوند , نیش , سپین بولدک ، تخته پل ). 6- غور 10 ولسوالی ( فیروزکوه , تیوره , لعل و سرجنگل , دولینه , چهارسده , تولک , شهرک , ساغر , دولتیار , پسابند ). 7- لغمان 6 ولسوالی ( دولت شاه , قرغه ئی , علیشنگ , علینگار , مهترلام , بادپخ). 8- کندوز 7 ولسوالی ( امام صاحب , چهاردره , خان آباد , دشت آرچی , علی آباد , قلعه ذال , کندوز ). ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌9- پکتیا 14 ولسوالی ( گردیز، احمد آباد , جانی خیل , چمکنی , دند پتان , وزی حدران , زرمت , سیدکرم , شواک , گرده ثیری , لجه احمدخیل , لجه منگل , میرزکه ، ځاځى اريوب). 10- زابل در تشکیلات رسمی 10 ولسوالی – در تشکیلات معارف 11 ولسوالی ( آتغر , ارغنداب , ترنگ و جلدک , دایچوپان , شاه جوی , شملزائی , شینکی , قلات , کاکر , میزان , نوبهار). 11- بغلان 15 ولسوالی ( نهرین , اندرآب , بغلان جدید , پل حصار , پل خمری , تاله و برفک , جلگه , خنجان , خوست و فرنگ , دوشی , دهانه غوری , ده صلاح , فرنگ و غارو , گذرگاه نور , برکه ). 12- بدخشان 28 ولسوالی ( آرغنج خواه , شغنان , آرگو , شکی , اشکاشم , شهدا , بهارک , شهربزرگ , تگاب/کشم بالا , شهر فیض آباد , کران و منجان , تیشکان , جرم , کشم , خاش , کوف آب , خواهان , کوهستان , درایم , واخان , درواز پائین/نسی , وردج , یاوان , درواز بالا/مایمی , یفتل پائین , راغستان , یمگان/گیروان , زیباک). 13- بامیان 7 ولسوالی ( بامیان , کهمرد , پنجاب , سیغان , شیبر , ورس , یکاولنگ ). 14- بادغیس 6 ولسوالی ( آب کمری , جوند , قادس , قلعه نو , بالامرغاب , مقر ). 15- میدان وردک 9 ولسوالی ( میدان شهر , جلریز , جغتو , چک وردک , حصه اول بهسود , دایمیرداد/جلگه , سیدآباد , مرکز بهسود , نرخ ). 16- لوگر 7 ولسوالی ( آزره , برکی برک , پل علم , چرخ , خروار , خوشی , محمد آغه ). 17- سمنگان 7 ولسوالی ( آیبک , حضرت سلطان , خرم و سارباغ , دره صوف بالا , دره صوف پائین , روی دو آب , فیروزنخچیر ). 18- تخار 17 ولسوالی ( دشت قلعه , اشکمش , بنگی , روستاق , بهارک , فرخار , تالقان , چال , کل افغان , چاه آب , نمک آب , خواجه بهاء الدین , ورسج , خواجه غار , هزار سموچ , درقد , ینگی قلعه ). 19- نورستان 8 ولسوالی ( برگ متال , پارون , دو آب , کامدیش , مندول , نورگرام , واما , وایگل ). 20- فاریاب 15ولسوالی ( آلمار , آندخوی , شیرین تگاب , قرغان , بلچراغ , قرم قل , پشتون کوت , قیصار , خان چارباغ , دولت آباد , کوهستان , خواجه سبزپوش ولی , گرزیوان , میمنه، غورماچ ). 21- سرپل 7 ولسوالی ( بلخاب , سرپل , سانچارک , سوزمه قلعه , صیاد , کوهستانات , گوسفندی ). 22- پکتیکا 19 ولسوالی ( آرگون , شرن , اومنه , گومل , برمل , گیان , تروو , متاخان , جانی خیل , نکه , وازه خواه , دیله و خوشامند , ورممی , زرغون شهر , زیروک , یحیی خیل , سرحوضه , یوسف خیل , سروبی ). 23- فراه 11 ولسوالی ( اناردره , بالابلوک , بکواه , پرچمن , پشت رود , خاک سفید , شیب کوه , فراه , قلعه کاه , گلستان , لاش و جوین ). 24- هلمند 15 ولسوالی ( بغران , دیشو , ریگ خان نشین , سنگین , کجکی , گرمسیر , لشکرگاه , موسی قلعه , نادعلی , ناوه بارکزائی , نوزاد , نهرسراج , واشیر، گرشک ، مرجه ). 25- نیمروز 5 ولسوالی ( چغانسور , چهاربرجک , خاش رود , زرنج , کنگ ). 26- غزنی 20 ولسوالی ( آب بند , جغتو , آجرستان , قره باغ , گیرو , اندر , گیلان , بهرام شهید , مالستان , جاغوری , مقر , عمری , ناور , ده یک , ناوه , رشیدان , واغز , زنه خان , ولی محمد شهید خوگیانی , غزنی ). 27- ارزگان 6 ولسوالی ( ترینکوت , چوره , خاص ارزگان , دهراوود , شهید حساس , گیزاب ). 28- کاپیسا 7 ولسوالی ( آله سائی , تگان , حصه اول کوهستان , حصه دوم کوهستان , کوه بند , محمود راقی , نجراب). 29- پروان 10 ولسوالی ( بگرام , جبل السراج , چاریکار , سالنگ , سرخ پارسا , سیدخیل , شیخ علی , شینواری , غوربند , کوه صافی ). 30- پنجشیر 8 ولسوالی ( آنابه , بازارک , پریان , خنج , دره , روخه , شتل , آبشار ). 31- جوزجان 11 ولسوالی ( آقچه , خانقاه , خم آب , خواجه دو کوه , درزاب , شبرغان , فیض آباد , قرقین , قوش تپه , مردیان , منگجک ). 32- خوست 13 ولسوالی ( باک , تنی , تیریزائی , جاجی میدان , خوست متون , سپیره , شمل , صبری/یعقوبی , قلندر, گربز , مندوزی , موسی خیل , نادرشاه کوت). 33- کنر 15 ولسوالی ( اسد آباد , سرکانی , برکنر , شیگل و شلتن , خاص کنر , غازی آباد , مروره , دانگام , ناری , نرنگ , دره پیچ , نورگل , چپه دره , وته پور , چوکی ). 34- دایکندی 8 ولسوالی ( آشترلی , خدیر , سنگ تخت , شهرستان , کجران , گیتی , میرامور , نیلی ). .نوت : در ارقام فوق مراکز ولایات نیز درج شده است

اگر سرای شهزاده کابل قرنطین نشود شاهد فاجعه بزرگ خواهیم بود. یک مرگز بزرگ شیوع و انتشار ویروس به تمام کابل و بالاخره به تمام افغانستان خواهد شد. از دولت خویش محترمانه خواهش مندیم که سرای شهزاده را به مدت محدود قرنطین نماید تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری صورت بگیرد.
اگر موافق استید، لطفن شریک سازید!

#درمان ساده #کرونا ویروس بدون دارو
اگر کرونا گرفتیم باید چکار کنیم؟
اولا به بیمارستان نروید حتی برای تست، فرض کنید تست مثبت است شفاخانه میروید و درمان شروع میشود. زیرا امکان آن میرود که کنترول از دست طبابت خارج شود یا خود شفاخانه ها آلوده به ویروس شود دوماه پیش مردم می شنیدن در چین مرض آمده امروز در کشور صبا درشهر پس فردا در کوچه و خانه خودما بیاید . ما طریقه را می گویم تا سالها با این مرض مبارزه کنید . زیرا ویروس دوا ندارد فقط مبارزه شما ویروس را نمی گذارد فعالیت کند. شما اولاً دریک اطاق که کسی اجازه نداشته باشد داخل شود قرنطین کنید.با دستکش جدید در هر بار بپوشید به اشیای خانه دست زنید و ماسک بپوشید تا به فامیل سرایت نکند. و شروع به مبارزه کنید.
درمان
درمان اساسا بر اساس نقطه ضعف ویروس صورت میگیرد که در کتاب میکروب شناسی جاوتز به این نقطه ضعف ویروسها اشاره شده که اساس درمان اکثر بیماریهای ویروسی مربوط به غذا که میخوریم و تداوی سنتی که ما می نمایم میباشد. "اکثر ویروسها در ۵۶ درجه سانتیگراد از بین میروند" . این را بیاد داشته باشیم.
در هنگام بیماری چرا تب میکنیم؟ دلیل آن اینست که انتی بادی انسان ، محیط رشد باکتریها و ویروسها و سایر عوامل بیماری زا را محدود کرده و به کمک سیستم ایمنی آنرا از بین میبرد.
پس بجز در نوزادان و کودکان که تب بالا برایشان خطر دارد و نیز افراد سالخورده که بیماری قلبی و زمینه ای دارند لطفا از مسکن و انواع تابلیتها (سرکوب کننده های ایمنی بدن) استفاده نکنید تا بدن بتواند با میکروبها مقابله کند اگر بتوان بطور مصنوعی و موضعی حرارت بدن مثلا دستگاه تنفس را بالا برد بسرعت بیماری کنترل میشود .

مراحل درمان عملی که که ویروس کرونا را ازبین میبرد ذیلا نگاشته میشود
۱-با اولین احساس سوزش در گلو باید مانع تکثیر ویروس شد باید به بدن کمک کنیم تا خیلی زودتر درمان شویم چگونه؟
با مقداری آب نمک داغ غرغره کنید و با بلند کردن سر ،بسته به تحمل شخص، آب نمک را در گلو نگه دارید تا داغی آن اثر کند حدود یک دقیقه با انجام اینکار تا دو ساعت و بیشتر از سوزش گلو خلاص میشوید و با ادامه همین غرغره داغ سه بار در روز فاتحه ویروس در روز اول خوانده شده است.

۲-اگر سوزش ادامه پیدا کرد علاوه بر غرغره یک پلته سیر را در دهان گذاشته و بدون خوردن آنرا زیر دندان بگیرید تا آلیسین موجود در آن آزاد شود و بخارش را به مجاری تنفسی و شش ها برسانید که بدلیل خواص ضد باکتریایی‌اش میتواند انواع میکروبهای گلو درد را از بین ببرد نفس را ۱۰ ثانیه نگه دارید تا مسیر عفونت را پاکسازی کند با اطمینان ۸۰ ٪ درمان میشوید.
.
۳- اگر عفونت ادامه یافت و سرفه شروع شد این بار باید بخار آب داغ که حرارت ۱۰۰ درجه داشته باشد صورت گیرد بطوری که حتما بخار داغ آب به مجاری تنفسی و شش برسد با اطمینان ۹۰ ٪ سه بار بخور آب داغ در روز اول و دوم، ویروس را ریشه کن خواهد کرد. اب ۱۰۰ درجه تا شش برسد ۸۰ درجه میشود.
.
۴- اگر بیماری شدید بود و کسی مراحل قبل را انجام نداده باشد و بیمار شود علاوه بر انجام مراحل سه گانه بالا، مرحله زیر را هم انجام دهد یک قاشق آب لیمو ترش تازه را با یک قاشق عسل مخلوط و بخورید که قویترین و مهم ترین آنتی بیوتیک برای درمان انواع ویروسهاست چای کمرنگ داغ و سوپهای داغ محلی برای سرعت دادن به روند بهبود موثر هستند مرطوب کردن هوای اتاق با گذاشتن کاسه آب روی بخاری و اجاق عامل مهمی در کاهش بیماربهای تنفسی است بخار سونا بخصوص نوع مرطوبش غوغا میکند تزریق انواع سرکوب کننده های ایمنی بدن مثل کورتیزون هیدروکورتیزون دگزامتازون بتامتازون و سایر تابلیتها ممنوع میباشد و خطر مرگ را بدنبال دارد با اطمینان ۹۹ ٪ با انجام ۴ مرحله بالا همه نوع ویروس تنفسی مثل کرونا نابود شده و در روز اول برآن غلبه خواهید کرد
.
بیمارستان نروید عامل مرگه آنجا است وبینی بند زیاد مصرف میکنند و مواد شوینده که اینها سردی زیاد میاره برای شش ها و مغز و انها را از کار میندازه
مگر اینکه خودتان بیماری دیگری داشته باشید و با دچار شدن به این ویروس نیاز به مراقبتهای خاص داشته باشید
ویروس_کرونا قبل از اینکه به شش برسد و شروع به فعالیت کند بمدت تقریبی ۴ روز در گلو میماند و ایجاد سرفه و گلودرد میکند در این زمان بمحض شروع سرفه یا گلودرد اگر آب داغ زیاد نوشیده شود و همچنین قرقره با کمی نمک و سرکه میتوان از ورود این ویروس به ریه جلوگیری کرد و ویروس را از بین برد.
لطفا برای نجات عزیزانمون تا می توانید منتشر

#تازه

شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور به ۲۹۹ نفر افزایش یافت

وزارت صحت عامه از ثبت ۱۸ مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داده است.
وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه گفته است که ۱۱ مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در کابل، دو مورد در سمنگان و در ولایت‌های فاریاب، کندز، بلخ، غزنی و لوگر یک – یک مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. این واقعات در یک ‌شبانه‌روز گذشته تثبیت شده است.
با ثبت ۱۸ مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا، شمار مجموعی بیماران این ویروس در کشور به ۲۹۹ نفر رسیده است.

#روزنامه_۸صبح

bigthink.com

Revealed: Dutch are least hygienic Europeans

اسلام واقعاً دین کامل است و من افتخار میکنم که مسلمان استم. الحمدلله شکر !

bigthink.com Half of Holland does not wash hands after going to the bathroom. The Bosnians are the cleanest Europeans.

[04/02/20]   راه هرات و کابل را بسته کنید.
ورنه تمام مردم افغانستان به این ویروس مبتلا خواهند شد آنگاه هیچ سودی نخواهد داشت.

ای که دستت می‌رسد بخاطر رضای
الله متعال دستی بگیر اجرکم عند الله.

یکی از پایه‌های برق وارداتی در ساحه دند شهاب الدین ولایت بغلان آسیب دیده است!

۱۳ حمل ۱۳۹۹
مشترکین‌گرامی!
چندی قبل یکی از پایه های برق وارداتی در ساحه دند شهاب الدین در نتیجه مشکلات امنیتی آسیب دیده بود.
پایه متذکره نظر به نا مناسب بودن اوضاع از ترمیم باز مانده بود .
اکنون به دلیل شدت طوفان و بارنده گی های پی هم در ساحه دند شهاب الدین، این پایه متاسفانه منهدم شده است.

به همین دلیل بخش از برق وارداتی به کابل و ولایات کاهش یافته است.
بناً د افغانستان برشنا شرکت از عموم مشترکین گرامی تقاضا می نماید الی ترمیم اساسی پایه آسیب دیده در مصرف برق صرفه جویی نمایند.
طبق گزارش تیم های تخنیکی د افغانستان برشنا شرکت از ساحه، ترمیم اساسی پایه تا چند روز دیگر تکمیل خواهد شد.
# اصلاح- انکشاف
منبع: شرکت برشنا

#شیر #نماید
لطفن ماسک ودستکش استفاده شده خود را در ذباله دانی ییندازید و در پیاده رو ها و اماکن عامه نیندازید.
ممنون شما!

آزمایش واکسن "ویروس کرونا" بر روی انسان در ماه سپتامبر

شرکت آمریکایی داروسازی جانسون و جانسون، گفته است که از ماه ژانویه با همکاری اداره تحقیقات و توسعه زیست پزشکی (BARDA) بر روی توسعه این واکسن کار کرده است و سپتامبر این واکسن بر روی انسان آزمایش خواهد شد.
.
"الکس گورسکی" (Alex Gorsky ) رئیس شرکت جانسون و جانسون در بیانیه ای گفت: جهان با یک بحران اضطراری در بهداشت عمومی روبرو است و ما متعهد به انجام وظیفه خود هستیم تا بتوانیم واکسن بیماری کووید-۱۹ را در سرتاسر جهان در دسترس عموم قرار دهیم.
.
شرکت جانسون و جانسون همچنین قصد دارد ظرفیت تولید جهانی خود را گسترش دهد تا بتواند در صورت تایید، واکسن را به سرعت تولید کند.
.
(ایسنا)
.
.
#کرونا #واکسن #آزمایش #ویروس #بهداشت #آمریکا

شریک سازید!

منشن كنيد او دوست خود را كه بد رقم پيسه دوست است! 😝😜

کرونا! تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که همه‌ی خلایق را بدون نگهبان در خانه‌هایشان حبس و زندانی کرده‌ای؟
کرونا! هر چه هستی و به دست هر که و برای هر چه درست شده‌ای من نمی‌دانم، ولی این را می‌دانم که بدون اذنِ خدا وقتی برگی از درختی نمی‌افتد تو هم بدونِ اذن خدا نمی‌توانی جان یک نفر را بگیری، چه زیرکانه و ماهرانه از دست نخبگان دوران فرار می‌کنی و در سراسر جهان جولان می‌دهی.
تو کدامین سرباز خدا هستی که پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌های دنیا را در کشتنِ خود عاجز ساخته‌ای؟
کرونا! تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که قصر نشینان را امسال ، از رفتن به قصر شان محروم ساختی؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که بی‌سر و صدا و بدونِ این‌که چشمی بتواند تو را ببیند در قوی‌ترین مکان‌های محافظت‌شده توسط نگهبانانِ مسلح نفوذ می‌کنی؟
تو کدامین سرباز خدا هستی که زندگی را بر ما چون روز قیامت نموده‌ای که مادر از فرزند خویش فرار می‌کند و پدر از فرزندش با فاصله می‌نشیند که مبادا بمیرد.
تو کدامین سرباز خدا هستی که چنین عدالتی داری و در کشتن، فقیر و غنی، رئیس و وزیر، کارگر و گدا نمی‌شناسی؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که ثروتمندان، دیگر ثروت‌شان در بیمارستان خصوصی هم برای دفعِ شرّ تو کفایت‌شان نمی‌کند و برای اولین بار ثروت‌شان را پشتوانه‌ی زندگی خود نمی‌بینند.
تو کدامین سرباز خدا هستی که قوی‌ترین سهام و ثروت ثروتمندان جهان با شنیدن نام تو و فهمیدنِ نرفتن‌ات بزودی، لرزه بر تن‌شان انداخته‌ای و ثروت و سهام‌شان را یکباره فرو ریخته‌ای؟
تو آمده‌ای تا خلایق را به جرم‌شان در خانه‌هایشان بدست خویش زندانی کنی، زندانی به وسعت دنیا بدون هیچ زندان‌بانی!!!!
هر زندانی باید در زندان، در خلوت خود رود و به گناهی که انجام داده تا زندانی شده است فکر کند. تو آمده‌ای تا قدرت خالق‌ات را بر مخلوقاتش نشان دهی. آمده‌ای پاسخ دهی سؤال و رفعِ شبهه کنی کسانی را که می‌گفتند اگر پولدار باشی درمان می‌شوی، تمام بیماری‌ها برای فقرا و تمام نعمت‌ها برای ثروتمندان است، اگر پولدار باشی از دنیا لذت می‌بری و....
تو آمده‌ای تا بچشانی بر ما درد نیازمندانی را که در اطراف ما سال‌های قبل بودند ولی ما آن‌ها را نمی‌دیدیم که از شرم نداشتنِ لباس نو و شیرینی و تنقلات، عید ها در خانه، خودشان را حبس می‌کردند و از عید نفرت داشتند و زمانِ عید در به روی خود می‌بستند. آمده‌ای بر ما بچشانی درد خانه‌نشینی ایتام نیازمند را در روز اول بهار از درد نداشتنِ خودرویِ قراضه برای رفتن به دل طبیعت.
کرونا! تو آمده‌ای تا مجلس ختمی بر مردگان‌مان برگزار نکنیم، تشییع جنازه‌های همه‌ی‌ ما چند نفری باشد، تشییع جنازه و مجلس ختمی برای مرده‌ای نباشد تا همه مردم در مرگ یکسان بمیرند و فقیر و غنی یکی باشند.
تو آمده‌ای بزرگ‌ترین حقیقت زندگی‌مان را که مرگ‌مان بود بر ما نزدیک کنی و نشان‌مان دهی که دست از آرزوهای خود برداریم و بدانیم مردن، زیاد هم دور از ما نیست و برای مردن، همیشه رفتن به میدانِ جنگ نیاز نیست، کافی است یک بار بازار بروی و بازار میدان جنگ است.
تو آمده‌ای که بر بشر نعمت سلامتی‌اش را یاد آوری کنی و بگویی خدایِ تو به تو، رفاه و لذت بدهکار نیست و ای بنده! این تو هستی که به خدایِ خود تا زنده‌ای شکر نعمتش را بدهکاری.
تو آمده‌ای که به یاد بیاوری خدایی را که ما فراموشش کرده بودیم و تا مأموریت خود را در سراسر جهان تکمیل نکنی و ما را متنبّه نسازی و خدا را به یادمان نیاوری و به سوی او دلهای‌مان را برنگردانی، بعید است از ما خداحافظی کنی!!! امید است همه ما عبرت بگیریم

Want your business to be the top-listed Travel Agency in Kabul?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address


TAIMANI Project, Kabul
Kabul
24000
Other Kabul travel agencies (show all)
Hajj-e-Umrah Hajj-e-Umrah
Kolula Pushta Rd, Kabul, Afghanistan
Kabul, 10000

Hajj Umrah (حج عمره)

Travels Afghanistan Travels Afghanistan
Office #A3 First Floor AIB Bank Main Branch Building
Kabul, 25000

Travels Afghanistan

Afghanistan Nawin Travel & Tour Agency Afghanistan Nawin Travel & Tour Agency
First Street
Kabul

Whether you are planning a business trip or pleasure, Afghanistan Nawin Travel & Tourist has a worldwide airline networks with more than 10,000 fares from around the globe. We are Afghanistan`s largest travel company based in Afghanistan and AUSTRALIA.

Bamyan airtravels Bamyan airtravels
Dehbori Square Negin Gharb Plaza
Kabul, 1006

Bamyan Air Travels is an IATA Accredited Agent that recently opened its new branch in Kabul and brought the latest technology from Australia which controls 245 Air Lines around the world. We are able to find out the lowest fares as fast as possible and..

Happy Travel / شرکت سیاحتی سفر شاد Happy Travel / شرکت سیاحتی سفر شاد
Qalai Najara And Ariana Pump Station
Kabul, 1008

Happy Travel Services is a new ticketing agency based in Kabul Afghanistan. Currently, providing ticketing service both for domestic and international flights, visa services and educational visa services as well in near future.

Shneez Group of Companies Shneez Group of Companies
Kabul City
Kabul

www.shneez.com

شرکت سیاحتی و تکت فروشی آسمان نیلی شرکت سیاحتی و تکت فروشی آسمان نیلی
کوته سنگی-مارکیت تجارتی خالقی-طبقه سوم اوطاق3)
Kabul, 020

شرکت سیاحتی و تکت فروشی آسمان نیلی

H.K  travel & tourist CO. H.K travel & tourist CO.
Kabul Jada E Maiwand
Kabul

Ticket reservation hotel reservation Visa arrangements holiday arrangements travel insurance hajj and umrah packages

Akhgar Travel Agency Akhgar Travel Agency
Ansari Squar
Kabul, 25000

ویزه دوبی درجریان شش روز مبلغ ۱۰۰دالر

Al Mubarak Travels Kabul Al Mubarak Travels Kabul
Office# 3, Maiwand Street, Khost Tower
Kabul, 20488

Al Mubarak Travels offer its customers with the best services in the field of Airline tickets, Hajj, Umra, Vias Services, Hotel Booking, Travel insurance and many more...

شرکت توریستی رنگین کمان Rainbew teravels شرکت توریستی رنگین کمان Rainbew teravels
Kabul, 0093

RAINBOW travels شرکت توریستی رنگین کمان با خدمات تهیۀ ویزا، فروش تکت هواپیما، ریزرف هتل و بیمۀ مسافرت برای تمام نقاط دنیا در خدمت هموطنان عزیز